جامعه شناسی گردشگری

اعضای هیئت علمی

 • نام و نام خانوادگی:حامد بخشی

  سمت :مدیر گروه جامعه شناسی گردشگری

  رتبه :دانشیار

 • نام و نام خانوادگی:ندا رضوی زاده

  سمت :هیات علمی گروه جامعه شناسی گردشگری

  رتبه :استادیار

 • نام و نام خانوادگی:آرش قهرمان

  سمت :عضو گروه جامعه شناسی گردشگری

  رتبه :عضو گروه

اعضای شورای علمی

 • نام و نام خانوادگی:حامد بخشی

  سمت :مدیر گروه جامعه شناسی گردشگری

  رتبه :دانشیار

 • نام و نام خانوادگی:ندا رضوی زاده

  سمت :هیات علمی گروه جامعه شناسی گردشگری

  رتبه :استادیار

 • نام و نام خانوادگی:آرش قهرمان

  سمت :عضو گروه جامعه شناسی گردشگری

  رتبه :عضو گروه

 • نام و نام خانوادگی:دکتر احمدرضا اصغرپور

  سمت :عضو شورای علمی گروه جامعه شناسی گردشگری

  رتبه :استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

 • نام و نام خانوادگی:دکتر غلامرضا صدیق اورعی

  سمت :عضو شورای علمی جامعه شناسی گردشگری

  رتبه :استادیار

همکاران پژوهشی

 • نام و نام خانوادگی:زهرا بستان

  سمت :عضو گروه جامعه شناسی گردشگری

  رتبه :

اخبار