• ندا رضوی زاده
 • دکترا
 • استادیار
 • دانلود فایل رزومه فارسی

 • طرح های پژوهشی

  1. تحقیقات

  1387

  طرح پژوهشي تدوین منشور شهرنشینان (فاز صفر)؛ کارفرما: شورای اسلامی شهر مشهد (همکار اصلي)

  1387

  طرح پژوهشي سامانه اطلاعات اجتماعی (Social GIS) شهر مشهد؛ کارفرما: شهرداری مشهد (همکار)

  1389

  طرح پژوهشي جامعه­شناسي شهر مشهد؛ كارفرما: شهرداري مشهد (همكار)

  1389

  طرح پژوهشي تدوین پیش­نویس منشور حقوق و تکالیف شهرنشینان مشهد؛ کارفرما: مركز پژوهش هاي شورای اسلامی شهر مشهد، (همکار اصلي)

  1389-1390

  طرح پژوهشي بررسی راه­های جذب و نگهداشت خیران مدرسه­ساز استان خراسان رضوی، کارفرما: سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی  (مجری)

  ۱۳۹۰

  طرح پژوهشی وفاق هنجاری در شهر مشهد، کارفرما: دانشگاه فردوسی مشهد (همکار اصلی)

  1390-1391

  طرح پژوهشي مرور نظام­مند مسایل، تبیین­ها و دستاوردهای جامعه شناسی گردشگری (با تاکید بر گردشگری مذهبی) در قالب یک مدل مفهومی؛ کارفرما: دفتر مرکزی جهاددانشگاهی (مجری)

  1392

  طرح پژوهشي تبیین جامعه شناختی تغییرات باروری؛ کارفرما: جهاددانشگاهی خراسان رضوی(مجری)

  1392

  طرح پژوهشي نیازسنجی فرهنگی اجتماعی شهر مشهد؛ کارفرما: شهرداری مشهد (مجری)

  1394

  بازخورد اجتماعي مسافران و متخصصان نسبت به بهره برداری از پایانه مسافربری معراج و انتقال خطوط شمال كشور، کارفرما: مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد (مجری)

  1394

  طرح پيمايش ملي ارزش‌ها، نگرش‌ها و رفتارشناسی گردشگری در ایران، کارفرما: دفتر مرکزی جهاددانشگاهی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی (همكار اصلي)

  1395

  ادراک و تجربه زیسته زائران پیاده ایرانی در عراق، کارفرما: جهاددانشگاهی (مجری)

  ۱۳۹۶

  طرح پژوهشی گونه شناسی سبک های خرید سوغات زائران، کارفرما: جهاددانشگاهی (مجری)

  ۱۳۹۶

  طرح پژوهشی ادراک زنان از گردشگری تک‌جنسیتی، کارفرما: جهاددانشگاهی (مجری)

  ۱۳۹۶

  طرح پژوهشی اشتغال پایدار دانش آموختگان دانشگاهی خراسان رضوی، کارفرما: استانداری خراسان رضوی (مجری)

  ۱۳۹۷

  طرح پژوهشی بررسی برگزاری تورهای سیاحتی و زیارتی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری، کارفرما: موسسه پژوهشی راهبردهای بازنشستگی صبا (مجری)

  1398

  طرح پژوهشی تهیه و تدوین برنامه های توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی (فاز2)، کارفرما: استانداری خراسان رضوی (همکار)

  1398

  طرح پژوهشی شناسايي و برنامه ريزی  آموزش مشاغل و حرف مرتبط با زائر، کارفرما: اداره روابط بین الملل آستان قدس رضوی (مجری)

  1398

  طرح پژوهشی پایش ادراک و رفتار ساکنان مشهد در قبال شهرداری مشهد و محصولات آن با تاکید بر خدمات و محوصلات بر پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات ، کارفرما: معاونت برنامه ریزی شهرداری مشهد(مجری)

  1398

  طرح پژوهشی آسیب شناسی فرایند هدایت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه اول، کارفرما: سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی(مجری)

   

   

   

   

   

  1398

  طرح پژوهشی تهیه و تدوین برنامه های توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی (فاز3)، کارفرما: استانداری خراسان رضوی (همکار)

  1399

  طرح پژوهشی تهیه و تدوین برنامه های توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی (فاز4)، کارفرما: استانداری خراسان رضوی (همکار)

  1399

  طرح پژوهشی تدوین برنامه راهبردی عملیاتی توسعه گردشگری استان خراسان رضوی (همکار)

   

  1400

  طرح پژوهشی بازنگری مطالعات آمایش سرزمین استان خراسان رضوی (همکار)

  1401

  طرح پژوهشی بررسی تصویر ایران در رسانه های عمومی و اختصاصی گردشگری، کارفرما:

  دفتر مرکزی جهاددانشگاهی (مجری)

  مقالات پژوهشی

  1. انتشارات         
  1. مجلات علمی-پژوهشی

  2012

  Urban Charter Codification: The Experience of Islamic City of Mashhad.  OIDA International Journal of Sustainable Development; 3(11): 89-104. [SSRN, EBSCO, AMICUS, Library and Archives Canada’s database]

  1390

  برساخت تفسیری تجربه­ی زیسته­ی خیّران مدرسه­ساز (مورد مطالعه: خیران مدرسه‏ساز مشهد). فصلنامه علمي-پژوهشي راهبرد فرهنگ، شماره 10 -11، صص.41-66. [ISC]

  2013

  Social capital and health: a return to social and sociological traditions, Journal of Research & Health, Volume 3, Number 1 . pp. 268-294. [Indexed in Index Copernicus, ISC, IMEMR, EBSCO]

  1391

  رابطه سرمایه اجتماع و سلامت روان در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، مجله علمی-پژوهشی علوم اجتماعی (دانشگاه فردوسی مشهد). سال 9 شماره2، پاییز و زمستان 91، صص. 25-52. [ISC]

  1393

  گونه‌شناسی گردشگران شهری: کاربست مـدل نهـادی کوهـن (مطالعه موردی: شهر مشهد)، مجله علمي-پژوهشي برنامه ريزي و توسعه گردشگري، دوره 3، شماره 9، تابستان 1393، صص 170-191. [ISC]

  1393

  دستاوردهای جامعه شناسی برای مطالعات گردشگری، مجله علمی-ترویجی راهبرد توسعه، پاييز 93، شماره  39. صص. ۸۰ ۱۰۰. [ISC]

  1393

  تأملی بـر اسکان زائران در مشهد، مجله مطالعات اجتماعی گردشگری، دوره2، شماره4، پاییز و زمستان 1393، صص 131-156. [ISC]

  1393

  منشورهای شهری؛ بستر تحقق حق شهرنشینی و شهر پایدار، مجله علمی-پژوهشی علوم اجتماعی، پاییز و زمستان 93، سال 11، شماره 2، صص 51-76. [ISC]

  1394

  مروری بر مطالعات اجتماعی تنظیم خانواده و کاهش باروری در ایران، مجله علمی-پژوهشی راهبرد فرهنگ، تابستان 94، شماره 30، صص 36-65. [ISC]

  1394

  زمینه‌های کم فرزندطلبی و تاخیر در فرزندآوری، مجله علمی-پژوهشی راهبرد فرهنگ، پاييز 94، شماره 31، صص 73-98. [ISC]

  1394

  در جست و جوی مشارکت: درک تجربه خیران مدرسه ساز، مجله علمی-پژوهشی علوم اجتماعي، سال. ۱۲، شماره ۲، پاییز وزمستان ۱۳۹۴، صص. 1-26. [ISC]

  1395

  ساختار هنجار صداقت با دولت در مشهد مورد مطالعه: راستگوئی درارائه اطلاعات درآمدی، مجله علمی-پژوهشی جامعه شناسي كاربردي، شماره پياپي 61، بهار 1395، صص 121-144.  [Index Copernicos, WorldCat, EBSCO]

  ۱۳۹۵

  تحلیل رفتار خرید سوغات در میان زائران شهر مشهد - مجله علمی-پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری، شماره ۸، پاییز و زمستان ۱۳۹۵، صص. ۲۳ ۴۹.

  ۱۳۹۶

  موجه‌سازی مصرف تظاهری، راهبرد فرهنگ [ISC]، دوره 10، شماره 38، تابستان 1396، صص. ۴۱-۶۹.

  ۱۳۹۷

  ادراک و تجربه‌ی زیسته‌ی زایران پیاده‌ی ایرانی در عراق (مورد مطالعه: پیاده‌روی اربعین آذر ۱۳۹۳- عراق)، مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران [ISC]، دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صص. 595-631.

  ۱۳۹۷

  ادراک زنان از گردشگری تک‌جنسیتی: کارکردها، چالش‌ها و راهبردهای مواجهه در خانواده، زن در توسعه و سیاست[ISC]، دوره 16، شماره 2، تابستان 1397، صص. 295-318.

  1397

  «عشق خریدنی»: بازتاب نقش و هویت همسری در مصرف تظاهری مدیریت بدن زنان، مطالعات اجتماعی و روانشناختی زنان [ISC]، دوره 16، شماره 4 - شماره پیاپی 57، زمستان 1397، صص. ۷۹۱۰۸.

  1399

  کرونا و تعطیلی زیارت: گزینش و بازتفسیر در مواجهه با قطع دسترسی به مکان مقدس، مطالعات اجتماعی ایران، دوره 14، شماره 2، تابستان 1399 (ویژه‌نامه مدیریت بحران 2 (شیوع کرونا و جنبه‌های اجتماعی آن)، صص. ۸۳۱۱۰.

  2021

  What draws Shia Muslims to an insecure pilgrimage? The Iranian journey to Arbaeen, Iraq during the presence of ISIS, (2021). Journal of Tourism and Cultural Change, Volume 19, Issue 5. Pp. 1-22. DOI: 10.1080/14766825.2020.1797062 (JCR & Scopus Indexed)

  1400

  «باید ریسک کنی»: ادراک زنان از ترس و استراتژی های مواجهه با آن در سفرهای تک جنسیتی، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، دوره 14 ، شماره 1 ( پیاپی 53)، بهار 1400، صص. 37-68.

  2022

  The Coronavirus Crisis in a Shiite Society: Faith and the Experience of a Pilgrimage Ban at Iran’s Central Shrine, Religions 13 (9), 874, https://doi.org/10.3390/rel13090874 (Special Issue Faith in Spiritual and Heritage Tourism) (Web of science core collection JCR Masterlist & Scopus Indexed)

  1401

  واکاوی چالش ها و موانع فرایند هدایت تحصیلی دانش آموزان دوره اول متوسطه، مجله مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، دوره 11، شماره 3
  آبان1401، صص: 405-435.

  در نوبت انتشار

  مرور صوری و محتوایی مطالعات زیارت و گردشگری مذهبی در ایران (1382-1400(، مجله مطالعات اجتماعی گردشگری

  1. کنفرانس ها

  2011

  /۱۳۹۰

  Urban Charter Codification: The experience of Islamic City of Mashhad, International Conference on Sustainable Development 2011, Putrajaya, Malaysia.

  1388

  سرمایه اجتماعی، شبکه اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی افراد تالاسمی، همایش سراسری تالاسمی: فرصت ها و چالش ها، موسسه آموزشی تحقیقاتی جوانان تالاسمی، ساری

  1389

  حق شهروندی و فضای شهری، دومین کنفرانس مدیریت و برنامه ریزی شهری، شورای اسلامی­شهر­مشهد­و­دانشگاه­فردوسی­مشهد­و­شهرداری­مشهد، مشهد

  1389

  مروری بر مبانی نظری حقوق شهرنشینان، نخستین همایش سلامت شهری، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران

  1389

  سرمایه اجتماعی: رویکردی تازه در ارتقای سلامت جامعه، نخستین همایش سلامت شهری، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران

  1390

  سرمایه اجتماعی امکانی برای ارتقای سلامت در سیاست‌ اجتماعی، دومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد، گناباد

  1390

  ارتباطات توسعه‌بخش و توسعه‌ی روستایی، اولين همايش ملي جغرافيا و برنامه ريزي توسعۀ روستايي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد

  1390

  مطالعه­ي تطبيقي منشورهاي شهري در جهان: بازتعريف نقش شهرداري­ها، همايش شهرداري به منزله نهاد اجتماعي، شهرداري تهران، تهران

  1393

  عوامل موثر بر تنظیم خانواده و کاهش باروری: مرور نظام مند شواهد، همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و انجمن جامعه شناسی ایران

  1393

  شناسایی و تحلیل پیامدهای توسعه گردشگری (مورد مطالعه: شهرستان طرقبه شاندیز)، همايش بين­المللي علمي-راهبردي گردشگري جمهوري اسلامي ايران: چالش­ها و چشم­اندازها، پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی، مشهد

  1393

  واکاوی وضعیـت اسکــان زائــران ایرانــی درشهـر مشهــد، همايش بين­المللي علمي-راهبردي گردشگري جمهوري اسلامي ايران: چالش­ها و چشم­اندازها، پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی، مشهد

  1393

  گونه شناسي رفتار خريد گردشگران مشهد، كنفرانس بين المللي پژوهش در علوم رفتاري، تهران

  1394

  بررسی تطبیقی بازنمایی مقاصد گردشگری مذهبی-زیارتی در وبگاه­های جامع راهنمای گردشگری، هفتمین كنفرانس ملي برنامه‌ريزي و مديريت شهري، مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد

  ۱۳۹۵

  سرمایه اجتماعی و کنش نیکوکارانه: مطالعه موردی خیّران مدرسه‌ساز، اولین همایش ملی خیرماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران)، تهران

  ۱۳۹۶

  مفهوم پردازی جهانشهر معنوی در پرتو گردشگری مذهبی، معنوی و فرهنگی، همایش بین المللی بازخوانی تمدن اسلامی و جهان شهر معنوی با تاکید بر شهر مقدس مشهد، جامعه المصطفی العالمیه، مشهد

  1397

  کارکردهای مصرف تظاهری مدیریت بدن در تجربه زیسته زنان متاهل کلان شهر، اولین همایش ملی مسایل اجتماعی زنان، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

  2020

  Exploring the lived experience of restriction on pilgrimage in COVID-19 crisis: The Iranian Shi’a perspective. In: “Iterations of the COVID-19 Pandemic: Themes and Problem Spaces in Turkey, Iran and Germany”. Orient-Institut Istanbul

  1399

  چالش های مدیریت شهری یکپارچه در توسعه خدمات و محصولاتِ برپایه ICT (مورد مطالعه: ساکنان مشهد) »، نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت شهری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

  1400

  تفاوت های نگرش به واکسیناسیون در زنان: دلالت هایی برای ترویج واکسیناسیون کووید-19 ، دهمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان whc2021، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت، شیراز

  1400

  تفاوت های جنسیتی در بهزیستی روانی در یک بحران سلامت عمومی (مورد مطالعه: پاندمی کووید-19)، دهمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان whc2021، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت، شیراز

  1400

  چالش های کاربرد فضای مجازی در بازاریابی مقصد در آینه پژوهش های تجربی، همایش  ملی توسعه گردشگری در ایران؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، 1400.12.18، هسته پژوهشی گردشگری دانشگاه گیلان

  1400

  بررسی تجربی فرهنگ میزبانی در خراسان رضوی، همایش  ملی توسعه گردشگری در ایران؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، 1400.12.18، هسته پژوهشی گردشگری دانشگاه گیلان

  1400

  اشتغال پذیری با تاکید بر مهارت های نرم در آموزش مهندسی: مروری بر یافته های پژوهشی داخلی و خارجی، هفتمین کنفرانس بین‌المللی آموزش مهندسی ایران، 3-6 آبان 1400، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و انجمن آموزش مهندسی ایران و فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

  1400

  ادراک کنشگران صنعت و دانشگاه از موانع اشتغال پذیری دانش آموختگان مهندسی، هفتمین کنفرانس بین‌المللی آموزش مهندسی ایران، 3-6 آبان 1400، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و انجمن آموزش مهندسی ایران و فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

  1401

  روندپژوهی سفرهای درون مرزی ایرانیان با تاکید بر زیارت و گردشگری مذهبی، ششمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران، با همکاری دانشگاه یاسوج، شیراز و تحصیلات تکمیلی کرمان

  1401

  رشد وافول مقاصد گردشگری درون مرزی در سفرهای بهاره، اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه، ISC

  1401

  عوامل موثر بر شادکامی  مردان ایرانی، چهارمین کنگره مطالعات اجتماعی سلامت، 30 آذر و ۱ دی 1401، شیراز، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت

  1401

  دولت و رهبران مذهبی در بحران: ادراک ایرانیان از علمی بودن تصمیمات مرتبط با کروناویروس، شیراز، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت

  1. کتاب

  1398

  گردشگری دینی و مدیریت زیارت: چشم‌انداز بین‌المللی (ترجمه)، انتشارات جهاددانشگاهی مشهد

   

  1. نشریات  و سایر رسانه های مکتوب

  1393

  اجتماعات مجازی و مسئله نقض حریم خصوصی غایبان، روزنامه «شرق»، شماره 2307؛  3 خرداد 1394

  1394

  چرخش گردشگري: مروری بر گزارش جدید مجمع جهانی اقتصاد از شاخص رقابت‌پذیری سفر و گردشگری (2015) ، مجله  «تجارت فردا»، شماره 133؛ 15 خرداد 1394

  1394

  ناشادترین مردم دنیا و رتبه ایران: گزارش احساسات جهانی ٢٠١٥ گالوپ چه چیزی را نشان می‌دهد؟، روزنامه «شرق»، شماره 2392؛  17 شهريور 1394

  1394

  امر زنانه؛ از حاشیه به متن: گزارش یک واکنش متفاوت، روزنامه شرق، شماره 2430؛  3 آبان 1394

  1394

  نشانه‌های هویت‌بخش؛‌ تحلیل انتخابات اخیر در چارچوب نظریه «جامعه‌شناسی مصرف»، روزنامه ايران، شماره 6174 ؛ 24 اسفند 1394

  1394

  شمارش معكوس براي آغاز پايتختي مشهد در سال 2017، روزنامه ايران، شماره 6120؛ 19 دی 1394

  1395

  رهیافتی جامعه شناختی به دغدغه ای ملی: چشم انداز افزایشی نرخ باروری در ایران، روزنامه ایران، شمارهی 6189،  26 فروردین 1395

  1395

  ضرورت رعايت اخلاق بازنشر در شبكه هاي اجتماعي، روزنامه شرق ، شماره ۲۶۲۶، 20 تير ۱۳۹۵

  1395

  سلفی‌های شیرین با فاجعه‌های تلخ: نقدی بر بازنمایی­های رسانه ای از جنگ، روزنامه ايران، شماره 6263، 28 تير ۱۳۹۵

  ۱۳۹۵

  تأملی جامعه‌شناسانه بر آخرین فیلم اصغر فرهادی خوانش متمایز «فروشنده»، روزنامه ایران، شماره ۶۳۳۵، ۲۶ مهر ۱۳۹۵

  ۱۳۹۵

  خاطرات ما با شوق و انگیزه فرزندان‌مان چه می کند؟، روزنامه شرق، شماره ۲۶۷۸، ۲۰ شهريور ۱۳۹۵

  ۱۳۹۵

  نگاهی متفاوت به پدیده «دیوار مهربانی»: تسکینی برای حس تنهایی و رهاشدگی، روزنامه ایران، شماره 6313، ۲۷ شهريور 1395  

  ۱۳۹۶

  مهارت نوشتاری: ضرورتی مغفول در آموزش عالی علوم انسانی، شماره ۲۹۶۰، روزنامه شرق، ۲۱ شهریور ۱۳۹۶

  1397

  آیا استقبال گرم از یک کتابخانه عمومی کافی است؟،  خبرگزاری ایسنا، ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ 

  1398

  تیپ‌شناسی واکنش‌‏ها به ماجرای نجفی، خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا پلاس)، ۱۲ خرداد ۱۳۹۸

  1398

  جامعه‌شناسی رابطه‌های رمانتیک در دنیای معاصر:  عشق سیال و معشوقه‌های دم دستی، خبرگزاری جمهوری اسلامی (نشر خلاصه ارایه شفاهی در ایرنا پلاس)، ۱۴ مرداد ۱۳۹۸

  1398

  خریداران بین المللی: علل افزایش مهاجرت ورزشکاران و نخبگان، روزنامه صبح امروز، شماره 635، 21 بهمن 1398

  1399

  در روزهای کرونایی همه خوش میگذرانند، شما چه طور؟، روزنامه صدای اصلاحات، 27 اردیبهشت 1399

  1400

  دانشگاه استثنا نيست: ضرورت بازگشايي سريع دانشگاه‌ها، روزنامه اعتماد،

  ۲۱ آذر ۱۴۰۰

   

  1. ارائه‌های شفاهی

  ۱۳۸۸

  آشنایی با مجلات ISI- جهاددانشگاهی خراسان رضوی

  ۱۳۸۹

  بررسی حقوق شهرنشینی و الزامات منشور آن- شهرداری مشهد

  ۱۳۸۹

  کاربرد منطق فازی در علم اجتماعی- جهاددانشگاهی خراسان رضوی

  ۱۳۹۲

  رهاوردهای جامعه‌شناسی برای مطالعات گردشگری پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی

  ۱۳۹۲

  چشم انداز تغییرات جمعیتی کشور: گذشته، حال، آینده- پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی

  ۱۳۹۴

  تحلیل انتخابات 94 در چارچوب جامعه شناسی مصرف: با نگاهی به تفاوت نتایج انتخابات تهران و دیگر کلانشهرها انجمن جامعه‌شناسی ایران، شاخه خراسان

  ۱۳۹۴

  نقش زنان در توسعه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی

  ۱۳۹۶

  «شوخی با فاجعه» در شبکه‌های اجتماعی: ‌نگاهی جامعه‌شناختی به لطیفه‌های مرتبط با حوادث مرگبار حج ۱۳۹۴- پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی

  ۱۳۹۶

  جامعه‌‌شناسی زیارت پیاده اربعین: گزارش یک پژوهش میدانی در عـراق انجمن جامعه‌شناسی ایران، شاخه خراسان

  ۱۳۹۶

  درآمدی بر سياست‌پژوهي: پژوهش معطوف به عمل- پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی

  ۱۳۹۶

  گردشگری تک‌جنسیتی زنان در ایران: مقابله خلاق با ساختارها- معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی

  1397

  کوشش برای تغییر: نگاهی به تجارب جهانی مداخله اجتماعی جامعه محور- انجمن جامعه شناسی  و پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی

  1397

  نقد و بررسی کتاب ما ایرانیان اثر دکتر مقصود فراستخواه- موسسه فرهنگی کرانه حضور

  1397

  بررسی جامعه شناختی پیاده روی اربعین - دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

  1398

  جامعه شناسی عشق و رابطه موسسه پژوهشی فردای پارس

  1398

  دگرگونی عشق و ازدواج در دنیای امروز موسسه پژوهشی فردای پارس و حکمت زندگی

  1398

  بایدها و نبایدهای بومی گرایی در سفارشات کاری مدیریت شهری، جشنواره هنرهای شهری مشهد، خانه گفت و گوی مشهد (خانه هنرمندان شهرداری مشهد)

  1399

  جامعه شناسی  اوقات فراغت: محدودیت ها و مذاکرات در بستر ایرانی- موسسه پژوهشی فردای پارس

  1399

  هوش مصنوعی در خدمت جامعه انسانی در کنگره مشترک هوش محاسباتی- دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی

   
     
     
     
     
     
     

  کتاب ها

  گردشگری دینی و مدیریت زیارت: چشم‌انداز بین‌المللی (ترجمه)   1398

  کارگاه

  1. دوره­های آموزشی طی‌شده

  1385

  دوره آموزشی SPSS مقدماتی، آموزشگاه کامپیوتر مرکزی مشهد

  1386

  دوره آموزشی SPSS پیشرفته، آموزشگاه کامپیوتر مرکزی مشهد

  1386

  کارگاه EndNote، انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران، شاخه خراسان

  1388

  کارگاه پژوهش در گردشگری، جهاد دانشگاهي مشهد

  1388

  کارگاه آشنایی با شیوه­های تولید و چاپ مقاله­های علمی در نشریات ISI، انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران،  شاخه خراسان

  1388

  کارگاه نگارش مقاله علمي­ به زبان­انگليسي، انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، شاخه خراسان

  1388

  کارگاه ارزیابی اجتماعي پروژه­هاي شهري (اتا) (Social Impact Assessment)، شهرداری مشهد

  1389

  کارگاه­ بررسی تجربیات طرح­های جامع ­و آمایش گردشگری، جهاددانشگاهی­مشهد(خرداد)

  1389

  کارگاه بررسی تجربیات طرح­های جامع­ و آمایش گردشگری، جهاددانشگاهی مشهد (تیر)

  1390

  کارگاه تحلیل داده­های بین­المللی TIMSS و PIRLS به کمک نرم افزار IBD، کارشناسی تحقیقات آموزش و پرورش خراسان رضوی و جهاددانشگاهی مشهد

  1390

  كارگاه مديريت استراتژيک مساله محور، جهاد دانشگاهي مشهد

  1391

  کارگاه آشنایی با نرم­افزار تحلیل داده­های کیفی Nvivo، مرکز آموزش­های عالي آزاد دانشگاه فردوسی  مشهد (کالج دانشگاه)

  1392

  کارگاه تحلیل روایت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  1392

  کارگاه ارزیابی تاثیرات اجتماعی ميراث فرهنگي و گردشگري، انجمن جامعه شناسی و مؤسسه پیشگامان پژوهش

  1392

  کارگاه مطالعه مهندسی ارزش، معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد

  1393

  تجاری­سازی یافته­های پژوهشی، جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

  1393

  كارگاه مدلسازي عامل محور در جامعه شناسي، گروه گبسیس، باشگاه پژوهشگران جوان موسسه جوانان آستان قدس مشهد

  1393

  كارگاه پارادايم و روش­شناسي علم، مركز پژوهش‌های علوم اسلامی و انساني پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

  1393

  کارگاه نظریه داده بنیاد، شهرداری مشهد

  ۱۳۹۴

  کارگاه روش کیفی و کاربرد آن در مسایل جامعه‌شناسی گردشگری، پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی

  ۱۳۹۴

  کارگاه پژوهش مشارکتی اجتماع‌محور (پژوما) و مهارت‌های تسهیلگری اجتماعی، انجمن جامعه‌شناسی ایران دفتر خراسان

  ۱۳۹۴

  امکان‌پذیری توسعه فرهنگی در ایران، دانشگاه فردوسی مشهد

  ۱۳۹۴

  کارگاه دوره پیشرفته پیوست‌نگاری فرهنگی و اجتماعی، دبیرخانه شورای رهبری پیوست فرهنگی شهرداری مشهد

  ۱۳۹۵

  کارگاه تحلیل محتوا، انجمن علمی مطالعات فرهنگی و ارتباطات،‌ دفتر مشهد

  ۱۳۹۶

  کارگاه جامعه شناسی تاریخی، انجمن جامعه شناسی دفتر خراسان

  1397

  کارگاه مساله یابی مشارکتی گفتگوی خانواده، انجمن جامعه شناسی دفتر خراسان

   

  تدریس

  1. تدریس

  ۱۳۸۹

  کارگاه EndNote، جهاددانشگاهی خراسان رضوی

  92-1391

  زبان تخصصی کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه پیام نور مشهد

  93-1391

  روانشناسی اجتماعی کارشناسی علوم اجتماعی، دانشگاه  پیام نور مشهد

  93-1392

  جامعه شناسی شهری کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه پیام نور مشهد

  ۱۳۹۶

  کارگاه دیتاژورنالیسم، انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات (دفتر خراسان) با همکاری مرکز آموزش رسانه خراسان

  1397

  مبانی جامعه شناسی، کارشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

  جوایز

  1. رتبه ­ها و جوایز

  1388

  جلب حمایت سازمان جوانان استان خراسان رضوی برای پایان­نامه کارشناسی ارشد

  1388

  رتبه­ي­ اول در مقطع كارشناسي ارشد علوم اجتماعي دانشگاه فردوسي  در ورودي 85

  1389

  رتبه­ي اول در آزمون ورودي مقطع دكتراي جامعه­شناسي دانشگاه فردوسي ورودي 89

  1389

  دانشجوی ممتاز تحت حمایت دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه فردوسی

  1390

  كسب  عنوان ازهاهايران.

  تنظيم وجود داشته باشد چون ايميل مثل آدرس و شماره تلفن به حريم خصوصي كاربر مربوط است.طرح برتر تحقیقاتی سال1390 سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی

  1393

  دانشجوی برگزیده در حوزه پژوهشی گروه آموزشی جامعه شناسی سال ۱۳۹۳ دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد

  دیگر سوابق

  1. ارزیابی

   

  1391-تاکنون

  ارزياب مجله علمی-پژوهشی راهبرد فرهنگ (نمایه شده در ISC) (شورای عالی انقلاب فرهنگی)

  1391

  ارزياب چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

  1392

  ارزياب ششمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش عالی ایران

  1393-1395

  ارزياب مجله علمی-پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری (پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی)

  1393

  ارزياب همايش بين­المللي علمي-راهبردي گردشگري جمهوري اسلامي ايران: چالش­ها و چشم­اندازها

  1393

  ارزياب مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما دفتر خراسان

  ۱۳۹۴-تاکنون

  ارزیاب مجله علمی-پژوهشی علوم اجتماعی  (دانشگاه فردوسی مشهد)

  1398- تاکنون

  ارزیاب مجله علمی-پژوهشی مطالعات اجتماعی ایران (انجمن جامعه شناسی ایران)

  1397

  داور رقابت Idea Challenge همایش ملی مدیریت عفونت های منتقله از خون

  1397

  داور دومین دوره مسابقات مناظره دانشجویی دانشگاه جامع علمی-کاربردی

  1. رتبه­ها و جوایز

  1388

  جلب حمایت سازمان جوانان استان خراسان رضوی برای پایان­نامه کارشناسی ارشد

  1388

  رتبه­ي­ اول در مقطع كارشناسي ارشد علوم اجتماعي دانشگاه فردوسي  در ورودي 85

  1389

  رتبه­ي اول در آزمون ورودي مقطع دكتراي جامعه­شناسي دانشگاه فردوسي ورودي 89

  1389

  دانشجوی ممتاز تحت حمایت دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه فردوسی

  1390

  كسب  عنوان ازهاهايران.

  تنظيم وجود داشته باشد چون ايميل مثل آدرس و شماره تلفن به حريم خصوصي كاربر مربوط است.طرح برتر تحقیقاتی سال1390 سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی

  1393

  دانشجوی برگزیده در حوزه پژوهشی گروه آموزشی جامعه شناسی سال ۱۳۹۳ دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد

  1. دوره­های آموزشی طی‌شده

  1385

  دوره آموزشی SPSS مقدماتی، آموزشگاه کامپیوتر مرکزی مشهد

  1386

  دوره آموزشی SPSS پیشرفته، آموزشگاه کامپیوتر مرکزی مشهد

  1386

  کارگاه EndNote، انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران، شاخه خراسان

  1388

  کارگاه پژوهش در گردشگری، جهاد دانشگاهي مشهد

  1388

  کارگاه آشنایی با شیوه­های تولید و چاپ مقاله­های علمی در نشریات ISI، انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران،  شاخه خراسان

  1388

  کارگاه نگارش مقاله علمي­ به زبان­انگليسي، انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، شاخه خراسان

  1388

  کارگاه ارزیابی اجتماعي پروژه­هاي شهري (اتا) (Social Impact Assessment)، شهرداری مشهد

  1389

  کارگاه­ بررسی تجربیات طرح­های جامع ­و آمایش گردشگری، جهاددانشگاهی­مشهد(خرداد)

  1389

  کارگاه بررسی تجربیات طرح­های جامع­ و آمایش گردشگری، جهاددانشگاهی مشهد (تیر)

  1390

  کارگاه تحلیل داده­های بین­المللی TIMSS و PIRLS به کمک نرم افزار IBD، کارشناسی تحقیقات آموزش و پرورش خراسان رضوی و جهاددانشگاهی مشهد

  1390

  كارگاه مديريت استراتژيک مساله محور، جهاد دانشگاهي مشهد

  1391

  کارگاه آشنایی با نرم­افزار تحلیل داده­های کیفی Nvivo، مرکز آموزش­های عالي آزاد دانشگاه فردوسی  مشهد (کالج دانشگاه)

  1392

  کارگاه تحلیل روایت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  1392

  کارگاه ارزیابی تاثیرات اجتماعی ميراث فرهنگي و گردشگري، انجمن جامعه شناسی و مؤسسه پیشگامان پژوهش

  1392

  کارگاه مطالعه مهندسی ارزش، معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد

  1393

  تجاری­سازی یافته­های پژوهشی، جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

  1393

  كارگاه مدلسازي عامل محور در جامعه شناسي، گروه گبسیس، باشگاه پژوهشگران جوان موسسه جوانان آستان قدس مشهد

  1393

  كارگاه پارادايم و روش­شناسي علم، مركز پژوهش‌های علوم اسلامی و انساني پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

  1393

  کارگاه نظریه داده بنیاد، شهرداری مشهد

  ۱۳۹۴

  کارگاه روش کیفی و کاربرد آن در مسایل جامعه‌شناسی گردشگری، پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی

  ۱۳۹۴

  کارگاه پژوهش مشارکتی اجتماع‌محور (پژوما) و مهارت‌های تسهیلگری اجتماعی، انجمن جامعه‌شناسی ایران دفتر خراسان

  ۱۳۹۴

  امکان‌پذیری توسعه فرهنگی در ایران، دانشگاه فردوسی مشهد

  ۱۳۹۴

  کارگاه دوره پیشرفته پیوست‌نگاری فرهنگی و اجتماعی، دبیرخانه شورای رهبری پیوست فرهنگی شهرداری مشهد

  ۱۳۹۵

  کارگاه تحلیل محتوا، انجمن علمی مطالعات فرهنگی و ارتباطات،‌ دفتر مشهد

  ۱۳۹۶

  کارگاه جامعه شناسی تاریخی، انجمن جامعه شناسی دفتر خراسان

  1397

  کارگاه مساله یابی مشارکتی گفتگوی خانواده، انجمن جامعه شناسی دفتر خراسان

   

  1. آشنایی با زبان های خارجی

  1388

  کسب نمره­ی 81 از 100 در آزمون رسمی زبان انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد "TELP"

  1391

  کسب نمره 552 از 677 در آزمون زبان انگلیسی سازمان سنجش آموزش کشور "TOLIMO"

  1. آشنایی با نرم­افزارهای رایانه­ای

   

  SPSS, MAXQDA, EndNote, MS Office

  1. عضویت  در مجامع علمی

  از 1388 تا کنون

  عضو پيوسته­ي انجمن علمي جامعه شناسی ایران

  از بدوتأسیس تا کنون

  عضو انجمن علمي گردشگري ايران

  از 1393 تا كنون

  عضو هیات مدیره انجمن جامعه شناسي ایران- دفتر خراسان رضوی

  1. عضویت در شوراها و ...

  از 1392 تا کنون

  عضو شورای علمی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ايسپا) شعبه خراسان رضوی

  از 1394 تا کنون

  عضو شوراي علمي گروه جامعه شناسي گردشگري پژوهشكده گردشگري جهاددانشگاهي

  از 1395 تا كنون

  عضو گروه نيازسنجي و مطالعات فرهنگي سازمان جهاددانشكاهي خراسان رضوي

  از 1396 تا کنون

  مشاور معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد (کمیته نوآوری)

  از 1398 تا کنون

  عضو کارگروه تخصصی پژوهشی حقوق شهروندی شورای شهر مشهد

                         

   

  1. ارزیابی

   

  1391-تاکنون

  ارزياب مجله علمی-پژوهشی راهبرد فرهنگ (نمایه شده در ISC) (شورای عالی انقلاب فرهنگی)

  1391

  ارزياب چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

  1392

  ارزياب ششمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش عالی ایران

  1393-1395

  ارزياب مجله علمی-پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری (پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی)

  1393

  ارزياب همايش بين­المللي علمي-راهبردي گردشگري جمهوري اسلامي ايران: چالش­ها و چشم­اندازها

  1393

  ارزياب مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما دفتر خراسان

  ۱۳۹۴-تاکنون

  ارزیاب مجله علمی-پژوهشی علوم اجتماعی  (دانشگاه فردوسی مشهد)

  1398- تاکنون

  ارزیاب مجله علمی-پژوهشی مطالعات اجتماعی ایران (انجمن جامعه شناسی ایران)

  1397

  داور رقابت Idea Challenge همایش ملی مدیریت عفونت های منتقله از خون

  1397

  داور دومین دوره مسابقات مناظره دانشجویی دانشگاه جامع علمی-کاربردی

  1. رتبه­ها و جوایز

  1388

  جلب حمایت سازمان جوانان استان خراسان رضوی برای پایان­نامه کارشناسی ارشد

  1388

  رتبه­ي­ اول در مقطع كارشناسي ارشد علوم اجتماعي دانشگاه فردوسي  در ورودي 85

  1389

  رتبه­ي اول در آزمون ورودي مقطع دكتراي جامعه­شناسي دانشگاه فردوسي ورودي 89

  1389

  دانشجوی ممتاز تحت حمایت دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه فردوسی

  1390

  كسب  عنوان ازهاهايران.

  تنظيم وجود داشته باشد چون ايميل مثل آدرس و شماره تلفن به حريم خصوصي كاربر مربوط است.طرح برتر تحقیقاتی سال1390 سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی

  1393

  دانشجوی برگزیده در حوزه پژوهشی گروه آموزشی جامعه شناسی سال ۱۳۹۳ دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد

  1. دوره­های آموزشی طی‌شده

  1385

  دوره آموزشی SPSS مقدماتی، آموزشگاه کامپیوتر مرکزی مشهد

  1386

  دوره آموزشی SPSS پیشرفته، آموزشگاه کامپیوتر مرکزی مشهد

  1386

  کارگاه EndNote، انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران، شاخه خراسان

  1388

  کارگاه پژوهش در گردشگری، جهاد دانشگاهي مشهد

  1388

  کارگاه آشنایی با شیوه­های تولید و چاپ مقاله­های علمی در نشریات ISI، انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران،  شاخه خراسان

  1388

  کارگاه نگارش مقاله علمي­ به زبان­انگليسي، انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، شاخه خراسان

  1388

  کارگاه ارزیابی اجتماعي پروژه­هاي شهري (اتا) (Social Impact Assessment)، شهرداری مشهد

  1389

  کارگاه­ بررسی تجربیات طرح­های جامع ­و آمایش گردشگری، جهاددانشگاهی­مشهد(خرداد)

  1389

  کارگاه بررسی تجربیات طرح­های جامع­ و آمایش گردشگری، جهاددانشگاهی مشهد (تیر)

  1390

  کارگاه تحلیل داده­های بین­المللی TIMSS و PIRLS به کمک نرم افزار IBD، کارشناسی تحقیقات آموزش و پرورش خراسان رضوی و جهاددانشگاهی مشهد

  1390

  كارگاه مديريت استراتژيک مساله محور، جهاد دانشگاهي مشهد

  1391

  کارگاه آشنایی با نرم­افزار تحلیل داده­های کیفی Nvivo، مرکز آموزش­های عالي آزاد دانشگاه فردوسی  مشهد (کالج دانشگاه)

  1392

  کارگاه تحلیل روایت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  1392

  کارگاه ارزیابی تاثیرات اجتماعی ميراث فرهنگي و گردشگري، انجمن جامعه شناسی و مؤسسه پیشگامان پژوهش

  1392

  کارگاه مطالعه مهندسی ارزش، معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد

  1393

  تجاری­سازی یافته­های پژوهشی، جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

  1393

  كارگاه مدلسازي عامل محور در جامعه شناسي، گروه گبسیس، باشگاه پژوهشگران جوان موسسه جوانان آستان قدس مشهد

  1393

  كارگاه پارادايم و روش­شناسي علم، مركز پژوهش‌های علوم اسلامی و انساني پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

  1393

  کارگاه نظریه داده بنیاد، شهرداری مشهد

  ۱۳۹۴

  کارگاه روش کیفی و کاربرد آن در مسایل جامعه‌شناسی گردشگری، پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی

  ۱۳۹۴

  کارگاه پژوهش مشارکتی اجتماع‌محور (پژوما) و مهارت‌های تسهیلگری اجتماعی، انجمن جامعه‌شناسی ایران دفتر خراسان

  ۱۳۹۴

  امکان‌پذیری توسعه فرهنگی در ایران، دانشگاه فردوسی مشهد

  ۱۳۹۴

  کارگاه دوره پیشرفته پیوست‌نگاری فرهنگی و اجتماعی، دبیرخانه شورای رهبری پیوست فرهنگی شهرداری مشهد

  ۱۳۹۵

  کارگاه تحلیل محتوا، انجمن علمی مطالعات فرهنگی و ارتباطات،‌ دفتر مشهد

  ۱۳۹۶

  کارگاه جامعه شناسی تاریخی، انجمن جامعه شناسی دفتر خراسان

  1397

  کارگاه مساله یابی مشارکتی گفتگوی خانواده، انجمن جامعه شناسی دفتر خراسان

   

  1. آشنایی با زبان های خارجی

  1388

  کسب نمره­ی 81 از 100 در آزمون رسمی زبان انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد "TELP"

  1391

  کسب نمره 552 از 677 در آزمون زبان انگلیسی سازمان سنجش آموزش کشور "TOLIMO"

  1. آشنایی با نرم­افزارهای رایانه­ای

   

  SPSS, MAXQDA, EndNote, MS Office

  1. عضویت  در مجامع علمی

  از 1388 تا کنون

  عضو پيوسته­ي انجمن علمي جامعه شناسی ایران

  از بدوتأسیس تا کنون

  عضو انجمن علمي گردشگري ايران

  از 1393 تا كنون

  عضو هیات مدیره انجمن جامعه شناسي ایران- دفتر خراسان رضوی

  1. عضویت در شوراها و ...

  از 1392 تا کنون

  عضو شورای علمی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ايسپا) شعبه خراسان رضوی

  از 1394 تا کنون

  عضو شوراي علمي گروه جامعه شناسي گردشگري پژوهشكده گردشگري جهاددانشگاهي

  از 1395 تا كنون

  عضو گروه نيازسنجي و مطالعات فرهنگي سازمان جهاددانشكاهي خراسان رضوي

  از 1396 تا کنون

  مشاور معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد (کمیته نوآوری)

  از 1398 تا کنون

  عضو کارگروه تخصصی پژوهشی حقوق شهروندی شورای شهر مشهد

                         

   

  *به روز شده در: اسفند 1399