• آرش قهرمان
 • دکترا
 • استادیار
 • دانلود فایل رزومه فارسی
 • ghahreman@acecr.ac.ir

 • طرح های پژوهشی

  1. طرح هاي پژوهشي:
   1. سند ارتقای فرهنگ ميزبانی درشهر مقدس  مشهد ؛1400؛معاونت گردشگری و زيارت شهرداری؛ مسئول طرح
   2. رضايت مردم و نخبگان از عملکرد شورای شهر و شهرداری ؛1399؛معاونت برنامه ريزی و توسعه شهرداری مشهد؛ نظارت بر طرح
   3. شناسايي سناريو های گردشگری و زيارت مشهد درافق 1408 شمسی؛1397؛سازمان اقتصادی ، سرمايه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری مشهد
   4. طراحی شناسنامه ، پرسشنامه و طرح فنی سنجش شاخص های نظر سنجی برنامه عملياتی 1400-1397، 1397، معاونت برنامه ريزی و توسعه شهرداری مشهد، مشاورطرح
   5. نياز سنجی و ذائقه شناسی فرهنگی مخاطبان بين المللی آستان قدس رضوی،1397، آستان قدس رضوی ،مسئول طرح
   6. ارزشيابی برنامه شب شعر بین المللی اربعین زائرين حضرت امام رضا (ع)،1397،اداره روابط عمومی آستان قدس رضوی ،مسئول طرح
   7. تاثیر فعالیت های ورزشی بر کارایی کارکنان زندان،اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان خراسان ضوی، 1397، مشاورطرح
   8. کشف و اولویت‌بندی نیازهای فرهنگی و اجتماعی زائرین خارجی و ارائه الگوی اثرگذاری بر آن ، 1396،معاونت برنامه ريزی و توسعه شهرداری مشهد ،مشاورطرح
   9. شناسایی نیازها و سلایق فرهنگی توریست های مشهد،1397،معاونت تبليغات وارتباطات اسلامي آستان قدس رضوي،مسئول طرح
   10. سنجش نگرش گروه­های ذينفع با پروژه گردشگری معدنی طلای طرقبه و ارائه راهکارهای ترميمی برای تعديل انتظارات و تنظيم مناسبات گروه­های ذينفع،1396،گروه صنعتی معدنی زرمهر مارلیک،مسئول طرح
   11. تبيين الزامات اجتماعی و فرهنگی احداث کمپ اسکان زائر، 1396،معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد،مسئول طرح
   12. آسيب شناسی اماکن اقامت غير رسمی زائر در مشهد،1395،مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر مشهدمشاور طرح
   13. بررسی تاثیر شغل زندانبانی بر پرسنل و خانواده پرسنل،1394، اداره كل زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي استان خراسان رضوي،مسئول طرح
   14. بررسی عوامل اجتماعی موثر بر اختلال رابطه ای گردشگر- ميزبان در شهر مشهد، 1394،مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر مشهد،              مسئول طرح
   15. اثر بخشی طرح حرکت فرهنگسرای ترافيک  (پايش مرحله دوم اثربخشی راههای ارتقای انضباط ترافيکی شهرمشهد (با تاکيد بر وضعيت زائرپذيری محدوده))، 1393،سازمان فرهنگی تفريحی شهرداری،مسئول طرح
   16. طرح  بررسی و تحليل نيازهای فرهنگی و اجتماعی خانوارهای ساکن منطقه ثامن (با تاکيد بر وضعيت زائر پذيری منطقه)،1392،معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری،مسئول طرح
   17. سنجش طرح انضباط ترافيکی (اثر بخشی راههای ارتقای انضباط ترافيکی شهر مشهد (با تاکيد بر وضعيت زائر پذيری منطقه))،           1392،سازمان فرهنگی تفريحی شهرداری ،مسئول طرح
   18. مطالعات بازار و امکان سنجی پروژه اشکان،1392                ،شرکت مهندسی اشکان،ناظر
   19. شيوه هاي اطلاع رساني موجود به منظور دست يابي به شيوه هاي مطلوب اطلاع رساني  به زائران در حرم مطهر

  ،1391                معاونت پژوهش وبرنامه ريزي آستان قدس رضوي، مسئول طرح

   1. بررسي وضعيت اشتغال هنرجويان مرتبط بامهارت فراگرفته پس ازفراغت ازتحصيل،1390،کارشناسي تحقيقات آموزش و پرورش   استان خراسان رضوي ،مشاور طرح
   2. تبيين جامعه شناختي رضايت از سفر دربين خانواده هاي جانباز و والدين شاهد بنياد شهيد استان خراسان رضوي،1389،بنياد شهيد استان خراسان رضوي،مسئول طرح
   3. بررسي وضعيت موجود هنرستانهاي فني و حرفه اي و كاردانش و مقايسه آن با استانداردها در استان خراسان رضوي،1389،کارشناسي تحقيقات آموزش و پرورش   استان خراسان رضوي ،مسئول طرح
   4.  فاز مطالعاتي نياز سنجي آموزشهاي فني و حرفه اي غير رسمي با توجه به برنامه توسعه استان خراسان شمالي،1387،اداره کل آموزش فني و حرفه اي خراسان شمالي،مسئول طرح
   5. بررسي راههاي افزايش كارآيي مدارس فني حرفه اي و تطابق آن با نياز بازار كار خراسان شمالي ،1386،کارشناسي تحقيقات آموزش و پرورش  استان خراسان شمالي،مسئول طرح

  مقالات پژوهشی

  1. تأليف مقاله‌هاي‌ ارائه‌ شده‌ در نشريات علمي:
   1. قهرمان, آ., اصغرپور ماسوله, ا., نوغانی بيدخت, م., & اکبری, ح. گونه شناسی گردشگران بر اساس نوع اقامت در شهر مشهد.  دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری، سال نهم، شماره هفدهم، بهار و تابستان 1400 (صص218-189)
   2. قهرمان, آ., خوشه بست, ف., & فارسی, ع. (1398). دلالت های سیاست­گذارانه­ درتوسعه گردشگری فرهنگی حوزه توس مشهد . دوفصلنامه علوم اجتماعی . سال شانزدهم ، شماره 2 ، پاييز و زمستان 98 شماره پياپی 34 ؛(صص218-189)
   3. قهرمان, آ., اصغرپور ماسوله, ا., خوارزمی, ا., نوغانی دخت بهمنی, م., & اکبری, ح. (1400). عوامل متمايز کننده الگوهای محل اقامت گردشگران داخلی در شهر مشهد. جغرافيا و توسعه فضای شهری, 1-19.
   4. قهرمان, آ., و نعمتيان, س. (1398). عوامل اجتماعی موثر بر اختلال رابطه ای در مناسبات گردشگر ميزبان در شهر مشهد . دو فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری, 103-126.
   5. قهرمان, آ., اعظم کاری, ف., & عفتی, س. (1397). تحليل جامعه شناختی عوامل موثر بر وفاداری گردشگران به مقصد گردشگری. مطالعات اجتماعی گردشگری, شماره دوازدهم , 145-172.
   6. فراتحليل پژوهش‌هاي انجام شده در حوزه رضايت از سفر، مجله مطالعات اجتماعی ايران ،دوره ششم،شماره 3و4 پاييز و زمستان 1391
   7. بررسي پيش بيني کننده هاي اجتماعي رضايت از زندگي در بين دانشجويان (نمونه مورد مطالعه : دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد )،فصلنامه علوم اجتماعي دانشگاه فردوسي،سال ششم ، شماره 1، بهار و تابستان 1388
   8. عوامل مؤثّر در رضايت گردشگران از سفربه مشهد (مطالعۀموردی: خانواده­های بنياد شهيد)،دو فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری،پاييز و زمستان 1391
   9. مقايسه وضعيت دانش آموزان هنرستانهاي فني و حرفه اي ومدارس کاردانش به لحاظ تطبيق  مولفه هاي آموزشي با استانداردها،            فصلنامه تخصصي جامعه شناسي مطالعات جوانان،سال دوم،شماره دوم،تابستان 1390
   10.  بررسي مفهوم رضايت از زندگي و سنجش آن در ميان دانشجويان دختر و پسر،دو فصلنا مه تخصصي «پژوهش جوانان ،فرهنگ و جامعه »جهاد دانشگاهي،شماره چهارم ، بهار و تابستان 1389
   11. قهرمان, آ. (1388, بهار). بررسی نظری تنش های اجتماعی ناشی از حضور گردشگران در استان مازندران. فصلنامه مطالعات امنيت اجتماعی, 8, ص. 103-117.
   12. سنخ شناسي خرده فرهنگهاي ديني جوانان شهر مشهد،فصلنامه تخصصي جامعه شناسي مطالعات جوانان، سال اول ـ پيش شماره 1 ، تابستان 1389

   

  1.  سخنرانی و مقالات ارائه شده در همايش:
   1. تحليلی برپیشران­های گردشگری شهر مشهد؛نهمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت شهری؛آذر ماه 1399
   2. تحليل جامعه شناختی توسعه گردشگری در حوزه توس ، مجموعه مقالات همايش بين المللی شاهنامه در گذرگاه جاده ابريشم،مشهد ،1398
   3. بررسی چالشهای رابطه ای در مناسبات گردشگر ـ ميزبان ،اولين همايش ملی مسائل اجتماعی شهر مشهد،1394
   4. گردشگری  نقطه ای محور و  مکانيزم های  آن درتوسعه يک مقصد  از منظر اقتصاد گردشگری،همايش ملی جايگاه علوم گردشگری در آمايش سرزمين و توسعه منطقه ای،1394
   5. اقتصاد سياسی گردشگری درشهر   و دلالت های راهبردی آن درتوسعه شهری مشهد (مطالعه مروری سیستماتیک)، اولين همايش بين المللي  علمی ـ راهبردی  توسعه گردشگري جمهوری اسلامی ايران . چالش ها و چشم اندازها ،1393
   6. تحليل جامعه شناختي رضايت از سفر گردشگران  در شهر مشهد،اولين همايش بين المللي گردشگري ديني و توسعه فرهنگ زيارت(مباني نظري، راهكارها و چالش‌ها)،1390
   7. تحليل اجتماعی تاثير حضور گردشگران وچالشهای رابطه ای متاثر از آن در جامعه ميزبان،اولين كنفرانس بين المللي گردشگري : با تاكيد بر اقتصاد و مديريت فعاليت هاي گردشگري،1390
   8. ملاحظات کاربستی  در تدوين پيشنهاده های پژوهشی در ايران،پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ايران،1391
   9. بررسي تاثيرات اجتماعي حضور زائران  در آرمان‌شهر رضوي مشهد،تا آرمان شهر رضوي،1387
   10. بررسي نظري چالشهاي رابطه اي در تبادلات فرهنگي گردشگران کشورهاي آسياي مرکزي با ايرانيان   بازنگري روابط ايران و کشورهاي آسياي مرکزي،1389
   11. بررسي نظري عوامل  اجتماعي موثر بر رضايت گردشگران از سفربه جزيره کيش   خليج هميشه فارس، 1389
   12. بررسي جامعه شناختي علل و  پيامدهاي توسعه گردشگري دريايي،درياي مازندران ؛ گردشگري و محيط زيست دريايي،1387
   13. تحليل اجتماعی  عوامل موثر بر رضايت گردشگران از مقصد گردشگری،جشنواره بين المللی امام رضا (ع) ـ همايش علمی پژوهشی اردوهای زيارتی و زائران رضوی،1390
   14. بررسي وضعيت موجود هنرستانهاي فني و حرفه اي و كاردانش و مقايسه آن با استانداردها در استان خراسان رضوي

                  هفته پژوهش،1389

  جوایز

  1. جوايز و رتبه ها  :
   1. دريافت گواهينامه سطح سوم پيوست نگاری فرهنگی اجتماعی پروژه ها  از طرف شورای راهبری پيوست فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد ، ارديبهشت 1395
   2. دريافت لوح تقدير رتبه دوم اولين دوره مسابقه علمی« بينش و مهارت جامعه شناختی » به همت  انجمن جامعه شناسی و گروه علوم اجتماعی جهاد دانشگاهی مشهد ، آذر 1392
   3. دريافت لوح تقدير مقاله ممتاز : اولين كنفرانس بين المللي گردشگري : با تاكيد بر اقتصاد و مديريت فعاليت هاي گردشگري،تهران(سالن اجلاس سران)، ارديبهشت 1390
   4. دريافت لوح تقدير : همايش ملی تا آرمان شهر رضوي ، دفتر تبليغات اسلامي ،اسفند1387

  دیگر سوابق

  1. آثار تاليفی :
   1. روميانی, ا., & قهرمان, آ. (در آستانه انتشار). توسعه گردشگری ؛ نظريه ها ، رويکردها و مدلها. مشهد: جهاد دانشگاهی خراسان رضوی.
   2. قهرمان, آ., شالچيان اربع, ن., خوشه بست, ف., & مجموعه نويسنده گان. (1398). همه ساله ارديبهشت هژير،مجموعه مقالات همايش بين المللی شاهنامه در گذرگاه جاده ابريشم (جلد 1). (ف. حسين زاوه, تدوين) مشهد: بوی شهر بهشت.
   3. قهرمان, آ., & مجموعه نويسنده گان. (1396). مجموعه مقالات زائر و زيارت( جلد دوم ) برنامه های فرهنگی (جلد جلد2). (م. لسانی, تدوين) مشهد: به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی ).
   4. مديريت پروژه های پژوهشی،آرش قهرمان،شرکت کلان دانش سهند به شماره ثبت 454760 به نام تجاری فرادرس ،1397،کد آموزش FVMNG97021،درگاه انتشار https://faradars.org/
   5. نقش زيارت در توسعه گردشگری دينی  آرش قهرمان و محمد مظهری،                موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی ، انتشارات آوند رشد،1391،شابک 978-600-9262-20-5، مجموعه مقالات (مقاله شماره چهاردهم  )

  1. سخنرانی در نشست های علمی يا همايش ها

                                                                                                              

   1. بسترهای توسعه گردشگری مشهد (نشست های تخصصی مشهد شناسی )، معاونت گردشگری سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری،شهرداری های مناطق،زمستان 1397
   2. الزامات اجتماعی توسعه گردشگری محور در مشهد،پژوهشکده گردشگری،11 مهرماه سال 1396         
   3. امکان و ضرورت آينده پژوهی در اجتماعيات،جهاد دانشگاهي واحد مشهد،آبان 1395
   4. بررسی  روابط اجتماعی ـ فرهنگی گردشگر ميزبان، معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد،اسفند 1392
   5. بررسي  پيامد هاي  اجتماعي توسعه گردشگري« بررسي تطبيقي شهر هاي شانديز و دررود »،جهاد دانشگاهي واحد مشهد،ارديبهشت 1388
   6. الگوهای تعامل نهاد های پژوهشی و نهادهای اجرايي نظامی، دفتر تحقيقات کاربردی فرماندهی مرزبانی خراسان رضوی ،مهر ماه 1391

   

  1. دبيری علمی  نشست های تخصصی 
   1. نشست تخصصی « مديريت کالبدی ـ اجتماعی تفرجگاههای طبيعی کلان شهر مشهد»، 14 و 15 اسفند1399، انجمن علمی طبيعت گردی ايران
   2. نشست تخصصی «زيارت نوروزی 3 ؛ سوغات»، اسفندماه سال 1397، پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی مشهد
   3. سمينار گردشگری و توسعه پايدار،،مهرماه سال 1396،پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی مشهد
   4. سمينار آينده گردشگری مشهد،بهمن 95،پژوهشکده گردشگری
   5. سمينار زيارت نوروزی ،اسفند 93،پژوهشکده گردشگری
   6. سمينار بررسي  پيامد هاي  اجتماعي ، اقتصادی و زيست محيطی پديده شانديز،بهمن1392،جهاد دانشگاهي مشهد
  2. عضويت در انجمن هاي علمي و مشاوره های اجتماعی  :
   1. مشاور اجتماعی دفتر  تسهيل گری محلات ثامن و اميرالمومنين (ع) شهرداری مشهد؛ ارديبهشت 1400
   2. عضويت در گروه فرهنگی ـ اجتماعی انديشکده ژئوپوليتيک فارابی دانشگاه فردوسی  مشهد
   3. عضويت در انجمن آينده نگری ايران
   4.  عضويت در کارگروه آينده پژوهی اجتماعی  انجمن اجامعه شناسی ايران
   5. عضو پيوسته انجمن جامعه شناسي ايران
   6. عضو پيوسته انجمن علمي گردشگري ايران
  3. مسئوليت های محوله و عضويت در شوراهای علمی
   1. مسئول کميته «توسعه و پژوهش » کميسيون سرمايه گذاری ، گردشگری و صنايع دستی خانه صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی
   2. مسئول  پروژه يابی و دفتر ارتباط با جامعه ،جهاد دانشگاهي واحد مشهد
   3. عضويت در اتاق فکر مديريت گردشگری شهرداری ،مديريت گردشگری شهرداری
   4. عضوکارگروه زيارت و گردشگری کميسيون فرهنگی و اجتماعی و زيارت مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر مشهد ،مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر مشهد
   5. عضويت در كارگروه تدوين شرح خدمات پيوست نگاري فرهنگي و اجتماعي طرح هاي تفصيلي شهر مشهد،دبيرخانه پيوست فرهنگي و اجتماعي  شهرداری
   6. دبيری جلسات شورای علمی گروه جامعه شناسی گردشگری ،جهاد دانشگاهی واحد مشهد
   7. عضويت در  کميته  تخصصی گردشگری ، فرهنگ و ميراث فرهنگی،جهاد دانشگاهی واحد مشهد

   

  1. ساير فعاليت های علمی :
   1.    برگزاری  دوره‌هاي آموزشي غير رسمي،کارگاه «کاربردهای  آينده پژوهی  در پژوهشهای  اجتماعی ـ  مدخلی بر آينده گردشگری  » ، 1395
   2.    دوره‌هاي آموزشي  غير رسمي طي‌شدة در حوزة تخصصي ،              21 مورد
   3.    ارزيابی های علمی،ارزيابی مقاله ارزيابی طرح نامه پژوهشی ارزيابی گزارش نهايي پژوهش، 39 مورد
   4.    سوابق آموزشي ،دانشگاه پيام نور مشهد دارای شماره مدرسی 476384 ،از سال 1392- ادامه دارد
   5.    راهنمايي پايان نامه تحصيلی (پيام نور مشهد )،مقطع تدريس کارشناسي،12 مورد
   6.    مصاحبه هاو يادداشت های مطبوعاتی و رسانه ای  منتشر شده با نشريات و خبرگزاريها ،7 مورد