اقتصاد گردشگری

اعضای هیئت علمی

 • نام و نام خانوادگی:جواد براتی

  سمت :مدیر گروه اقتصاد گردشگری

  رتبه :استادیار

 • نام و نام خانوادگی:هادی رفیعی

  سمت :عضو هیات علمی گروه اقتصاد گردشگری

  رتبه :استادیار

 • نام و نام خانوادگی:فاطمه رحماني

  سمت :عضو هيات علمي گروه اقتصاد گردشگری پژوهشکده گردشگری

  رتبه :مربی

 • نام و نام خانوادگی:دکتر سعید خدیوی رفوگر

  سمت :عضو هیات علمی گروه اقتصاد گردشگری

  رتبه :استادیار

اعضای شورای علمی

 • نام و نام خانوادگی:ناصر شاهنوشی فروشانی

  سمت :عضو شورای علمی گروه اقتصاد گردشگری

  رتبه :استاد

 • نام و نام خانوادگی:جواد براتی

  سمت :مدیر گروه اقتصاد گردشگری

  رتبه :استادیار

 • نام و نام خانوادگی:هادی رفیعی

  سمت :عضو هیات علمی گروه اقتصاد گردشگری

  رتبه :استادیار

 • نام و نام خانوادگی:فاطمه رحماني

  سمت :عضو هيات علمي گروه اقتصاد گردشگری پژوهشکده گردشگری

  رتبه :مربی

 • نام و نام خانوادگی:دکتر سعید خدیوی رفوگر

  سمت :عضو هیات علمی گروه اقتصاد گردشگری

  رتبه :استادیار

 • نام و نام خانوادگی:علی چشمی

  سمت :عضو شورای علمی گروه اقتصاد گردشگری

  رتبه :استادیار

 • نام و نام خانوادگی:مهدی فیضی

  سمت :عضو شورای علمی گروه ماقتصاد گردشگری

  رتبه :استادیار

همکاران پژوهشی

 • نام و نام خانوادگی:مریم رسول زاده

  سمت :عضو گروه اقتصاد گردشگری

  رتبه :

 • نام و نام خانوادگی:علی رهنما

  سمت :عضو گروه اقتصاد گردشگری

  رتبه :

 • نام و نام خانوادگی:سارا پارساپور

  سمت :عضو گروه اقتصاد گردشگری

  رتبه :

 • نام و نام خانوادگی:افسانه زارعی

  سمت :عضو گروه اقتصاد گردشگری

  رتبه :

 • نام و نام خانوادگی:دکتر علی سروری

  سمت :

  رتبه :

 • نام و نام خانوادگی:دکتر محمد مظهری

  سمت :

  رتبه :

 • نام و نام خانوادگی:دکتر سعید ملک الساداتی

  سمت :عضو شورای علمی گروه اقتصاد گردشگری

  رتبه :استادیار

اخبار