مدیریت و برنامه ریزی گردشگری

اعضای هیئت علمی

 • نام و نام خانوادگی:معصومه توانگر

  سمت :مدیر گروه مدیریت و برنامه ریزی گردشگری

  رتبه :استادیار

 • نام و نام خانوادگی:مژگان ثابت تیموری

  سمت :عضو هیات علمی گروه مدیریت و برنامه ریزی گردشگری

  رتبه :استادیار

اعضای شورای علمی

 • نام و نام خانوادگی:معصومه توانگر

  سمت :مدیر گروه مدیریت و برنامه ریزی گردشگری

  رتبه :استادیار

 • نام و نام خانوادگی:مژگان ثابت تیموری

  سمت :عضو هیات علمی گروه مدیریت و برنامه ریزی گردشگری

  رتبه :استادیار

 • نام و نام خانوادگی:دکتر مصطفی امیرفخریان

  سمت :عضو شورای علمی گروه مدیریت و برنامه ریزی گردشگری

  رتبه :استادیار

 • نام و نام خانوادگی:دکتر فرید جواهر زاده

  سمت :عضو شورای علمی گروه مدیریت و برنامه ریزی گردشگری

  رتبه :

 • نام و نام خانوادگی:دکتر علی فرقانی

  سمت :عضو شورای علمی گروه مدیریت و برنامه ریزی گردشگری

  رتبه :

همکاران پژوهشی

 • نام و نام خانوادگی:رضا رضوانی پرکند

  سمت :عضو پژوهشی گروه مدیریت و برنامه ریزی گردشگری پژوهشکده گردشگری

  رتبه :مربی

اخبار