يک شنبه# #،# #25# #مهر# #1400

دکتر قهرمان در نشست روز اول، زيرساخت های فرهنگی ـ اجتماعی رشد فراگير زيارت و گردشگری پايه را تشریح کرد

اشتراک گذاری

عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری گفت: فرايند دستيابی به وفاق ميان نهادی در ذينفعان حوزه گردشگری از شناسايي ارزشهای مشترک ايشان شروع می شود.

به گزارش پژوهشکده گردشگری دکتر آرش قهرمان در "نشست روز اول گردشگری و زیارت" باعنوان * زيرساخت های فرهنگی ـ اجتماعی رشد فراگير زيارت و گردشگری پايه " افزود: این فرایند از گفتگوی فراگير و مستمر میگذرد و به وفاق ميان نهادی ختم می شود.

اين فرايند سبب می شود مديريت های مستقل در اشکال متمايز يا حتی ناسازگار به تدريج به مديريت های هماهنگ و در نهايت به مديريت يکپارچه گردشگری تبديل شوند .و در پرتو اين هماهنگی بين بخشی سينرژی يا هم افزايي سيستم مديريت شهری در حوزه گردشگری افزايش يابد.


وی افزود: تسهيل اين فرايند بر اساس باز تعريف نقش ذينفعان در نظام انتفاعی مديريت گردشگری است . به بيانی ديگر انتفاع حوزه های مختلف گردشگری يا زيارت بر اساس سهم ايشان در هزينه های اين حوزهبايد باشد . ايشان مکانيزم های اين فرايند را در قالب مدل سه سطحی توسعه منطقه ای گردشگری محور برمبنای ايجاد وفاق تبيين نمودند:
شناسايي کارکرد و نقش سياسی شهرمقصد گردشگری، شناسايي گروههای ذينفع رسمی، شناسايي گروههای ذينفع غير رسمی ، وفاق جمعی در سطح گروهها بر برآورد هزينه ها و دستاوردهای گردشگری در شهر مقصد، تعيين سهم گروهها از هزينه ها و باز تنظيم منافع گردشگری در گروههای ذينفع بر اساس ميزان هزينه است.

قهرمان مهمترین ارزشهای مشترک گفتمان گردشگری ـ زيارت را گردشگری به مثابه ظرفيتی برای توسعه مناسبات ميان فرهنگی در جهان اسلام و تقريب مذاهب، کريدور توليد اشتغال، ظرفيتی برای افزايش رضايت عمومی از مسير رونق اقتصادی برشمرد. و پيشنهاد کرد که توسعه گفتگوهای فراگير گردشگری بر پايه ارزشهای مشترک مذکور باشد.

اخبار