کارشناسان و مشاوران

مشاوران مرکز خدمات تخصصی روانشناسی

پنج شنبه ، 30 دي 1400

اشتراک گذاری

کارگروه بالینی:

دکتر نگار اصغری پور
دکتر مهدی امیری
سمیه افشار 
احسان متین فر 
مهدی رحمانی 
ریحانه درگاهیان 
محسن سعیدیان 
جواد بهروزی فر 
وحیده صحابه تبریزی

کارگروه پیش از ازدواج و خانواده:
زهره دانشور
نجمه مهدیزاده
راحله مهدویان فرد 
فاطمه امیری 
 مریم کردی 
آزاده ذاکری 
سارا منصوریان 
فاطمه بذری 
نرگس رستگار 
میترا مهدیزاده 
محمد حسن اشرف 
فائقه رزاقی 
جواد وکیلی
پریسا ضیایی
سعیده صدیقی
کارگروه کودک و نوجوان:
دکترمهناز عباس زاده 
آزاده عطاری 
الهه عزیزی 
اکرم جمشیدی فر 
شیوا زارع زاده 
دکتر المیرا معمار 
رقیه ارجی
کار گروه سنجش و درمانهای تکنولوژیک:
دکتر فروزان پاسالار 
سمیه صمدی 
سیما سیفی

تابع مورد نظر پیدا نشد
تابع مورد نظر پیدا نشدcms_one-innerpage
1/20/2022 7:58:34 AM