پژوهشگران اقتصاد گردشگری

هادی رفیعی

جمعه ، 02 مهر 1400

z

اشتراک گذاری

1626

 هادي رفيعي

آدرس محل كار : مشهد – ميدان آزادي – پرديس دانشگاه – جهاددانشگاهي – گروه اقتصاد گردشگری

ایمیل: hadirafiy@yahoo.com       h.rafiei@acecr.ac.ir

  سوابق شغلی

عضو هیات علمی جهاددانشگاهی خراسان رضوی – گروه پژوهشی اقتصاد    -                   1386 تا کنون

مدیر گروه پژوهشی اقتصاد – پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی        1393-1395

رئیس پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی                                           1395 - 1398

  خلاصه اي از فعاليتهاي علمي

 الف) کتاب

سال انتشار

عنوان کتاب

1386

اقتصاد نوآوری، فناوريهاي جديد و تغيير ساختاري

1387

الگوهاي کمي در تحقيقات بازاريابي

1390

مدل سازي در اقتصاد اكولوژيك

1390

مدیریت دام در هنگام بروز حوادث غيرمترقبه

1395

استراتژی توسعه صنعت، معدن و تجارت استان و شهرستان‌های خراسان رضوی

1395

روش­های  پیش بینی در گردشگری

1397

گردشگری کشاورزی: مفاهیم و تجارب

1398

علم طراحی در گردشگری

1398

غذا، کشاورزی و گردشگری

1399

جدول داده ستانده سال 1394 استان خراسان رضوی

1400

گردشگری باز: نوآوری باز در صنعت گردشگری

ب) مقالات

سال

عنوان مقاله

نام نشریه

شماره

2009

Choosing and Ranking Irrigation Methods and the Study of Effective Factors of Adoption in Khorasan Razavi Province in Iran

Bulgarian Journal of Agricultural Science

ISI

15

1382

اندازه دولت، رشد اقتصادي و بهره‌وري نيروي کار در بخش کشاورزي

فصلنامه علمي-پژوهشي اقتصاد کشاورزي و توسعه

11(44-43)

1382

تقاضاي تجويزي آب در سه سيستم آبياري در دامنه شهرستان فريدن

مجله علمي-پژوهشي علوم و صنايع کشاورزي

17(2)

1384

بررسي عوامل مؤثر بر عرضه سيب‌زميني و پياز

نشريه علمي-پژوهشي پژوهش و سازندگی

69

1385

مقايسه اقتصادي تناوب‌هاي پايدار زراعي:كاربرد روش برنامه‌ريزي رياضي توأم با ريسك

نشريه علمي- پژوهشي کشاورزی (دانشگاه شهيد چمران اهواز)

29 (3)

1386

انتخاب و رتبه‌بندي سيستم‌هاي آبياري در استان اصفهان: کاربرد دو روش ماتريس معيارها و کارايي کيفي گزينه‌ها و برنامه‌ريزي چندمعياري

فصلنامه علمي- پژوهشي علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي

11(40 (ب

1386

تعيين ظرفيت صادرات محصولات کشاورزي استان خراسان رضوي با تأکيد بر عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني

مجله علمي-پژوهشي علوم و صنايع کشاورزي

21(4)

1387

انتخاب و رتبه‌بندي سيستم‌هاي آبياري باراني و سنتي در استان خراسان رضوي

مجله علمي-پژوهشي علوم و صنايع کشاورزي

22 (1)

1387

بررسي عوامل مؤثر بر توسعه و پذيرش آبياري باراني (مطالعه موردي استان اصفهان)

مجله علمی-پژوهشی تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران

دوره 39 – شماره 1

1388

سنجش درجه توسعه‏يافتگي كشاورزي (مطالعه موردي استان خراسان رضوي)

مجله علمی-پژوهشی اقتصاد کشاورزی

جلد 3- شماره 4

1388

بررسی عوامل محیطی و غیر محیطی موثر بر پذیرش آبیاری بارانی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی

فصلنامه علمي-پژوهشي اقتصاد کشاورزي و توسعه

65

1389

تحلیلی بر ابعاد اجتماعی فضاهای سبز شهری با تاکید بر دیدگاه شهروندان

مجله علمی-پژوهشی فضای جغرافیایی

29

1389

بررسی و تعیین پرتفوی بهینه سهام شرکتهای فعال صنایع غذایی بورس اوراق بهادار تهران

مجله علمي-پژوهشي اقتصاد و توسعه كشاورزي

24 (3)

1389

بررسي عملكرد  مديريت شهري در گسترش فضاهاي سبزعمومی(پارکها) با استفاده از روش تاپسيس (TOPSIS): مطالعه موردي شهر مشهد

مجله علمی-پژوهشی جغرافیا و توسعه ناحیه ای

14

1389

ارزيابي نظامهاي توليدي فرش دستباف با استفاده از تكنيكهاي چند معياري: مطالعه موردي آذربايجان شرقي

مجله علمی-پژوهشی گلجام

13: 59-72

1389

بررسی موقعیت کشاورزان  شهرستانهای خراسان رضوی در مواجه با شرایط مخاطره آمیز: کاربرد برنامه ریزی چند معیاری

مجله علمی-پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی (مرودشت)

2(4)

1390

بررسی عوامل ساختاری و عملکردی مؤثر بر رضایت بیمه گذاران از بیمه محصولات کشاورزی: مطالعه موردي استان خراسان رضوي

مجله علمی-پژوهشی اقتصاد کشاورزی

5(1)

1392

بررسي و رتبه بندی مناطق شهری از نظر مشارکت شهروندان در تفکیک از مبدأ زباله با استفاده از برنامه ریزی چندمعیاره: مطالعه موردی شهر مشهد

مجله علمی-پژوهشی تحقیقات جغرافیایی

28 (2) – پياپي 109

1391

بررسي تبعات افزايش مخارج مصرفي خانوارهاي شهري و روستايي بر مصرف انرژي در بخش كشاورزي و توليد آلاينده‌هاي زيست‌محيطي

نشریه علمی- پژوهشی

اقتصاد و  توسعه کشاورزی

26 (4) – 287-297

1392

بررسي پتانسيل اشتغالزايي بخش کشاورزی در عرصه‌هاي اقتصاد شهر و روستا: مطالعه موردي استان خراسان رضوي

مجله علمی-پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی (مرودشت)

5 (1) – 23-45

1391

برنامه‌ريزي راهبردي توسعه اشتغال با تأكيد بر گردشگري مذهبي (مطالعه موردي شهر مشهد)

دو فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات گردشگري

1(2)

1393

بررسي تأثير تغيير اجزاء تقاضاي نهايي اقتصاد بر مصرف آب در بخش كشاورزي: تحليل داده-ستانده در استان خراسان رضوي

فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد کشاورزی و توسعه

85

1393

شناسايي استراتژي هاي توسعه سرمايه گذاري گردشگري مذهبي در ايران: مطالعه موردي زيارتگاه امام رضا (ع)

فصلنامه علمی-پژوهشی برنامه ریزی و توسعه گردشگری

3 (9)

1393

مشاركت نيروي كار در اقتصاد ملي: تحليلي در چارچوب رگرسيون فضايي

فصلنامه علمي-پژوهشي تحقيقات مدلسازي اقتصادي

دوره 5 – شماره 18 : 119-140

1393

مديريت راهبردي در فضاي كسب و كار اقتصاد شهري: مطالعه موردي گردشگري مذهبي شهر مشهد

فصلنامه علمي-پژوهشي اقتصاد و مديريت شهري

2(6): 109-125

1393

بررسي آثار اقتصادي ونداليسم بر هزينه‌هاي شهرداري و ارتباط آن با سرمايه اجتماعي: مطالعه موردي مشهد

مديريت شهری (سازمان شهرداري‌ها)

شماره 36: 368-351

1393

تأثير اندازه دولت و حكمراني خوب بر توسعه انساني با بكارگيري رگرسيون موزون جغرافیایی

فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشهاي اقتصادي ايران

شماره 58: 153-181

1393

نقش صنعت گردشگری در ایجاد اشتغال در استان خراسان رضوي

فصلنامه علمی-پژوهشی مديريت گردشگري علامه

25: 109-134

1394

بررسي تمايل به پرداخت بازديدكنندگان از پارك‌هاي بزرگ شهر مشهد: كاربرد الگوي لاجيت چندسطحي

مجله علمی-پژوهشی جغرافیا و توسعه ناحیه ای

سال. ۱۳, شماره. 2- پیاپی 25

1395

بررسی عوامل اقتصادی - اجتماعی موثر بر ماندگاری گردشگران داخلی (مطالعه موردی شهر مشهد)

مجله مطالعات اجتماعی گردشگری

 

سال 4 – ش 7

1396

مدل سازی هیدرو-اقتصادی در تحلیل استراتژی های مدیریت منابع آب: مطالعه دشت نیشابور

فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد کشاورزی و توسعه

دوره 25- ش 99

2017

An integrated hydro-economic modeling to evaluate marketing reform policies of agricultural products

 

Bulgarian Journal of Agricultural Science

23 (No 2), 189–197

2017

The Problems of Investment in the Tourism Sector

Journal of Administrative Management, Education and Training (JAMET)

Volume (13), Issue (1),

1397

تاثیر قیمت نفت برتقاضای گردشگری: مقایسه کشورهای OECD و کشورهای خاورمیانه

فصلنامه علمی-پژوهشی گردشگری و توسعه

دوره 7 – شماره 2 – پیاپی 15 – 1-17

2018

Study of international tourism demand in Middle East by panel data model

International Journal of Culture, Tourism, and Hospitality Research

12(1), 80-88

1397

عوامل موثر در انتخاب مراکز خرید شهری توسط گردشگران و زائران: مطالعه موردی مشهد

فصلنامه علمی-پژوهشی فضای جغرافیایی

سال 18 – شماره 63 – 125-145

1398

بررسی و شناسایی عوامل موثر بر حاشیه بازاریابی با استفاده از رگرسیون فضایی: مطالعه موردی دشت نیشابور

اقتصاد کشاورزی و توسعه

سال 27 – 106 – 133-159

2018

Evaluation the impact of government size on economic growth: A comparison study of developed and developing countries

Environmental Energy and Economic Research

Volume 2, Issue 3, Page 177-185

2018

The impact of oil price fluctuations on tourism demands of OECD countries

Tourism Today

No.17 pp.163-180

1398

بررسی تاثیر فضای سرمایه گذاری بر درآمد گردشگری در کشورها منتخب خاورمیانه

جغرافیا و توسعه ناحیه ای

1398 پذیرش

1399

بررسی تاثیر فضای سرمایه گذاری بر صنعت گردشگری خاورمیانه با رهیافت اقتصاد سنجی فضایی

گردشگری و توسعه

9 (4) – 21-38

2020

Electronic Word of Mouth as Motivation Tool in Searching, Using Information and Travel Decision: An Empirical Study in Shiraz

International Journal of Tourism & Hospitality in Asia Pasific (IJTHAP)

Vol. 3 No. 2

1399

فعالیتهای اقتصادی و تحلیل آثار زیست‌محیطی ناشی از مصرف انرژی در استان خراسان رضوی: مدل داده-ستانده منطقه ای CHARM-RAS

مطالعات اقتصاد انرژی

 

16(66)- 219-254

1400

تأثير رفتار ناخوشایند سایر گردشگران بر تجربه کلی گردشگر (مورد مطالعه: رستوران­های شهر مشهد)

مطالعات اجتماعی گردشگری

سال 9 ش 17 – 267-296

  كنفرانس ها

سال

عنوان مقاله

نام كنفرانس

1384

ارزيابي و انتخاب سيستم بهينه آبياري در شهرستانهاي فريدن و سميرم

پنجمين کنفرانس اقتصاد کشاورزي - مشهد

1387

نقش میادین میوه و تره بار و خرده فروشان در تأمین میوه و تره بار مشهد

همايش امور صنفي توزيعي و خدماتي (31 مرداد) - مشهد

1387

بررسی روابط کوتاه مدت و بلند مدت مؤثر بر عرضه گوجه فرنگی: استان خراسان رضوی

کنگره فرآوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی (23 و 24 بهمن) - مشهد

1390

بررسي و اولويت بندي شیوه‏هاي خدمات‌رساني نوين در بازارهای ارزاق شهرداري مشهد

اولين كنفرانس اقتصاد شهري

1391

بررسي و ارزيابي بازارهاي ميوه و ارزاق شهرداري با استفاده از برنامه‌ريزي چندمعياري: مطالعه موردي بازارهاي ميوه و ارزاق شهرداري

چهارمين كنفرانس برنامه‌ريزي و مديريت شهري - مشهد 20 و 21 ارديبهست

1392

 برنامه­ریزی راهبردی توسعۀ درآمد و ارزش افزوده گردشگری مذهبی با استفاده از روشSWOT، آناليز IEA و ماتريس QSPM  (مطالعه موردی: شهر مشهد)

دومين كنفرانس بين‌المللي مديريت كارآفريني و توسعه اقتصادي- قم - شهريور

15-16- ارديبهشت 1393

كاربرد رهيافت برنامه‌ريزي مثبت در تعيين اثر افزايش قيمت نهاده‌ها بر الگوي كشت (مطالعه موردي: شهرستان اسفراين)

نهمين كنفرانس دوسالانه اقتصاد كشاورزي ايران

26-28-مهر 1393

بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی مؤثر بر ماندگاری زائران و گردشگران شهر مشهد

اولین همايش بين المللي علمي راهبردي توسعه گردشگري جمهوري اسلامي ايران

26-28-مهر 1393

استراتژی­های توسعه سرمایه گذاری گردشگری مذهبی شهر مشهد

اولین همايش بين المللي علمي راهبردي توسعه گردشگري جمهوري اسلامي ايران

26-28-مهر 1393

بررسی حاشیه بازاریابی سوغات زایران (مطالعه موردی: زرشک و زعفران شهرستان مشهد)

اولین همايش بين المللي علمي راهبردي توسعه گردشگري جمهوري اسلامي ايران

24/2/1394

بررسی وضعیت ساختار سرمایه گذاری حوزه زیارت امام رضا (ع) استراتژی های هدفمند در این حوزه

دومین همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده

24/2/1394

شناساییی عوامل موثر بر ارزش گذاری اقتصادی پارک هاتوسط گردشگران و بازدیدکنندگان: مطالعه موردی پارک کوهسنگی مشهد

دومین همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده

7/3/1394

مدیریت استراتژیک بازار و بازاریابی گردشگری مذهبی: مطالعه موردی شهر مشهد

اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری - تبریز

7/3/1394

بررسی ساختار سرمایه گذاری حوزه زیارت امام رضا (ع) استراتژی های هدفمند در این حوزه

اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری - تبریز

20/8/1395

تاثیر ویژگیهای مراکز خرید بر رضایت و تمایل به خرید بیشتر گردشگران )مطالعه موردی مراکز خرید شهر مشهد(

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد

20/8/1395

بررسی خصوصیات اقتصادی و دموگرافیک مؤثر بر رضایت زائران و گردشگران از بازار: مقایسه بازار سنتی و جدید

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد

20/8/1395

بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر هزینه گردشگران و زائران

 

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد

23/8/1398

آشکارسازی تغییرات اقلیم شرق استان گلستان

همایش ملی مدیریت منابع طبیعی – دانشگاه گنبد کاووس

18 November 2020

28/8/1399

The impact of Political stability on tourism demand: case study Middle East countries

هشتمین کنفرانس بين المللي پژوهش  در مديريت، اقتصاد و توسعه

2/12/1399

بررسی فضای سرمایه گذاری با تاکید بر فرایندهای سازمانی و مدیریتی به منظور جذب سرمایه در گردشگری شهر مشهد

هفتمین کنفرانی بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و بانکداری

 ج) سوابق تدريس

عنوان درس

دانشگاه آموزشکده - سازمان

دوره

محیط ملی و بین المللی تجارت و گردشگری

موسسه آموزش عالی شاندیز

کارشناسی ارشد

ارزیابی طرحهای توسعه جهانگردی

موسسه آموزش عالی شاندیز

کارشناسی ارشد

ارزیابی طرحهای توسعه جهانگردی

موسسه آموزش عالی شاندیز

کارشناسی ارشد

اقتصاد توليد

دانشگاه پيام نور چناران

کارشناسی

تهیه و ارزیابی طرحهای اقتصادی

دانشگاه پيام نور چناران

کارشناسی

برنامه ریزی و توسعه

غیر انتفاعی عطار-مشهد

کارشناسی

اصول علم اقتصاد

دانشگاه علمي-كاربردي جهاددانشگاهي مشهد

کاردانی

اقتصاد نیروی کار

دانشگاه علمي-كاربردي جهاددانشگاهي مشهد

کاردانی

مبانی علم اقتصاد

دانشگاه علمي-كاربردي فرهنگ و هنر

کاردانی

اصول علم اقتصاد

دانشگاه علمي-كاربردي فرهنگ و هنر

کاردانی

مباني آمار و طرح آزمايشهاي کشاورزي

آموزشکده کشاورزي فسا

کاردانی

 چ) پایان نامه

 

نام و نام خانوادگی دانشجو

عنوان پایان نامه

دانشگاه

مقطع

سمت

تاریخ

 

 Sahar Jalalighalibaf

Potential of Slow Tourism in Iran: Case Studies Naqadeh and Gonabad City

Eberswalde University for Sustainable Development

- Faculty of Sustainable Business -

Master's program: Sustainable Tourism Management

 

 Master’s Thesis

راهنمای دوم

 Second advisor

 

 July 2017

الهام شریعت

اثر قیمتگذاری آب آبیاری بر مدیریت مصرف آب (مطالعه موردی دشت مشهد-چناران)

فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد

داور

26/6/1396

الهام جوان دیزاوندی

شناسایی عوامل موثر بر پذیرش بازار آب کشاورزی مطالعه موردی: شهرستان چناران

فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد

داور

22/6/1396

محمدنبی خاوری

بررسی تقاضای برنج در افغانستان (مطالعه موردی شهر مزارشریف)

فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد

مشاور

7/12/1397

سید محمدصادق ایرانفر

بررسی تأثیر رفتار ناخوشایند گردشگران بر تجربه کلی سایر گردشگران بر اساس دیدگاه نظریه ارزیابی (مطالعه موردی مشهد)

موسسه آموزش عالی شاندیز

کارشناسی ارشد

راهنما

27/7/1399

نوروزی

اثر تغییرات اقلیم بر شاخص­های منتخب اقتصادی کشاورزان کلزاکار (مطالعه موردی: شرق استان گلستان)

فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد

مشاور

25/12/1399

د) طرحهاي تحقيقاتي

سال

عنوان طرح

سمت در طرح

1385-1386

مطالعه و امکان سنجي صادرات خدمات فني و مهندسي استان خراسان رضوي

مجری

1383-1384

تعیین راهکارهای کسب درآمد از زائرین کلانشهر مشهد

همکار اصلی

1388-1389

بررسي و ضعيت اقتصادي زائرين و عوامل مؤثر بر ماندگاري آنها

مجری

1385-1388

اثرات اقتصادي اجتماعي گسترش فضاي سبز و تأثير آن در ساختار مديريت شهري

همکار اصلی

1384-1385

راهکارهاي پايداري مشاغل و مجتمع صنفي- صنعتي قدس

همکار اصلی

1385-1386

شناخت بازارهاي هدف فرش استان خراسان رضوي

همکار اصلی

1385-1386

تدوين استراتژيهاي توسعه تجارت خارجي استان خراسان رضوي

همکار اصلی

1384-1386

تحليل اقتصادي واگذاري مراتع در چارچوب طرحهاي مرتعداري

همکار اصلی

1384-1386

ارزِِِِِِِيابي عملکرد ميادين ميوه و تره بار و نقش آنها در قيمت، سهولت بازاررساني و ... و بررسي نحوه استقرار سامانه مديريت ميادين توسط شهرداري مشهد

همکار اصلی

1384-1386

ساماندهي فضا و سكونتگاه‌هاي روستايي بخش سرايان: (مطالعات اقتصادي)

همکار اصلی

1384-1385

تعيين ظرفيت صادرات محصولات کشاورزي استان خراسان رضوي با تأکيد بر عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني

همکار

1384-1385

بررسي نقش آموزشهاي فني و حرفه اي در اشتغال مولد و پايدار استان خراسان رضوي

همکار اصلی

1686-1387

طرح جامع مسكن خراسان رضوي

همکار اصلی

1387-1388

نحوه مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری و بهره برداری از فضاها و امکانات پارکها و فضای سبز مشهد

همکار اصلی

1387-1388

بررسي راهکارهاي افزايش مشارکت مردمي در اجراي طرحهاي تفکيک زباله از مبدأ

مجری

1387-1388

بررسی نقش زنان روستایی در مصرف بهینه آب کشاورزی

همکار اصلی

1387-1388

آمایش استان خراسان رضوی

همکار اصلی

1388-1388

بررسی عوامل موثر بر میزان رضایت بیمه گذاران از عملکرد صندوق بیمه محصولات کشاورزی در استان خراسان رضوی

همکار اصلی

1388-1389

شناسایی و اولویت بندی مهمترین کارکردهای گردشگری شهر مشهد از دید گردشگران

همکار اصلی

1388-1389

شناسایی روشهای مؤثر تبلیغاتی برای جذب گردشگر

همکار اصلی

1388-1389

منبع شناسی در حوزه اقتصاد گردشگری

همکار اصلی

1391-1393

سند توسعه اشتغال و سرمايه گذاري استان خراسان رضوي

همکار اصلی

1388-1390

بررسی و شناسایی راهکارهای اخذ عوارض سبز و آلایندگی جهت بهبود شاخص های زیست محیطی و رفاهی شهر مشهد

همکار اصلی

1389-1389

بررسي تأثير هدفمندسازي يارانه ها بر سامانه حمل و نقل شهري مشهد

همکار اصلی

1389-1391

مديريت تقاضاي مصرف آب با رويكرد يكپارچه در شمال استان سيستان و بلوچستان

همکار اصلی

1389-1391

برآورد قيمت متوسط هر مترمكعب آب مصرفي در دشتهاي استان خراسان رضوي

همکار اصلی

1389-1390

بررسي تحقيقات موجود در رابطه با زائر و زيارت و فراتحليل آنها

همکار اصلی

1388-1390

بررسي نحوه عملكرد بخش خصوصي در سطوح مختلف شهرداري (خدمات شهري)

همکار اصلی

1388-1392

بررسي و مستندسازي طرحهاي موفق و دستاوردهاي علمي-پژوهشي مديريت شهري

مجري

1389-1390

طرح مطالعات سند راهبردی و تدوین برنامه 5 ساله در عرصه اقتصاد زائر و زیارت

 

مجري

1389-1390

برآورد تمايل به پرداخت بازديدكنندگان از آرامگاه فردوسي

همكار اصلي

1389-1390

ارزيابي شاخص هاي نيروي انساني در بخشهاي مختلف مرتبط با صنعت گردشگري

همكار اصلي

1391-1392

بررسي آثار سرمايه گذاري در صنعت گردشگري بر متغيرهاي اقتصادي: مطالعه موردي استان خراسان رضوي

مجري

1391-1392

بررسي آثار اقتصادي فرهنگ غلط شهروندي در مشهد

مجري

1391-1392

شناخت ویژگی‌ها، نیازمندی‌ها و مخارج زائرین در شهر مشهد

همکار اصلی

1393-1395

بررسی، مطالعه و تدوین آمارنامه های موضوعی شهر مشهد برای سال 1392 و طراحی داشبوردهای مربوطه

همکار اصلی

1394-1396

مبانی نظری سرمایه گذاری و تامین مالی در بخش گردشگری ایران

مجری

1393-1394

طراحی الگوی اجرایی توانمند سازی زنان سرپرست خانوار مبتنی بر کارآفرینی با محوریت شهرداری مشهد

همکار اصلی

1393-1394

مطالعات بازار کالا و خدمات گردشگران و زائران شهر مشهد

مجری

1395-1396

نقشه راه توسعه گردشگری مبتنی بر فناوری و نوآوری

مجري

1395-1396

تدوین برنامه افزایش سهم صنایع دستی در سوغات سفر و زیارت

مجری

1395-1396

ظرفیت سنجی و امکانسنجی ایجاد و توسعه خدمات گردشگری پزشکی

 (خدمات IVF و سلول درمانی) در جهاددانشگاهی

مجری

1396-1397

بررسی عرضه و تقاضای نیروی کار: مطالعه موری اشتغال دانش آموختگان

مجری

1396-1397

توسعه قابلیت استخدام و اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی منطقه ای جهت  توانمندسازی و توسعه اشتغال پایدار دانش آموختگان استان خراسان رضوی

 

مجری

1396- 1397

تهیه و تدوین برنامه های توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی – فاز 1

همکار اصلی

1396- 1397

تهیه و تدوین جدول داده و ستانده استان خراسان رضوی و تحلیل کاربردی آن

 

همکار اصلی

1396-1397

عارضه یابی و پایش واحدهای صنعتی استان خراسان رضوی

 

مجری

1396-1397

بررسی و شناسایی روش های مناسب تامین منابع مالی در پروژه های تفریحی شهر مشهد – کد: 11-7020

همکار اصلی

1396-1397

شناسایی و اولویت بندی فرصتهای سرمایهگذاری در گردشگری شهر مشهد-کد: 7003

همکار اصلی

1396-1398

بررسی فضای سرمایه گذاری با تاکید بر فرایندهای سازمانی و مدیریتی به منظور جذب سرمایه در گردشگری شهر مشهد

مجری

1397-1398

تدوین برنامه کسب و کار (BP) استقرار سیستم کارآمد توزیع کالای ایرانی در بستر فناوری اطلاعات

 

مجری

1397- 1398

تحلیل بازاریابی محصولات کشاورزی و ارایه مدل های بهبود آن در استان با تاکید بر زنجیره ارزش گیاهان دارویی منتخب

ناظر

1398- 1399

تهیه و تدوین برنامه های توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی – فاز 3

همکار اصلی (مدیر تلفیق)

1399- 1399

تهیه و تدوین برنامه های توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی – فاز 4

همکار اصلی (مدیر تلفیق)

1399-تاکنون

مدیریت ریسک­های مالی شرکت گاز استان هرمزگان

با توجه به شرایط اقتصادی

مجری

1399- تاکنون

برنامه راهبردی- عملیاتی توسعه گردشگری

استان خراسان رضوی

همکار اصلی

1398-1399

تدوین طرح کسب‌وکار گردشگری مزرعه در مزرعه چپکرود جهاد دانشگاهی مازندران(جویبار) - کد طرح:7036-11

ناظر علمی

 ه) كارگاه‌هاي تخصصي دوره های آموزشی

عنوان كارگاه

آشنايي با كاربرد روش‌هاي تحليل سلسله مراتبي AHP و فرآيند تحليل شبكه‌اي ANP در فرآيند تصميم‌گيري همراه با آموزش نرم‌افزار Super Decisions

آشنایی با مفاهیم بهره وری و راهکارهای افزایش آن در سازمان

بررسي تجربيات طرحهاي جامع و آمايش گردشگري

پژوهش در گردشگري

تدوین شبکه برنامه علمی

Wealthy City

كارگاه نظريه بازي ها Game Theory

دوره آموزشی کوتاه مدت: برنامه ریزی و مدیریت شهری

برنامه نویسی به زبان پایتون - PYTHON

دوره مقدماتی ARCGIS

یادگیری ماشین به زبان پایتون - PYTHON

 ي) سایر سوابق علمی -  اجرایی

داور مقالات نشريه علمي-پژوهشي اقتصاد كشاورزي و توسعه

داور مقالات نشريه علمي-پژوهشي جامعه شناسی گردشگری

عضو گروه اقتصاد گردشگری جهاددانشگاهي مشهد

عضو کمیته علمی کنگره ملی "فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی" – مشهد

عضو کمیته علمی کنگره ملی "سومین کنگره علوم دامی کشور" – مشهد

عضو كميته داوران – اولين همايش دستاوردهاي تحقيقاتي و پژوهشي – استانداري خراسان رضوي

عضو شورای راهبردی پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی

عضو كميته علمي شورای بهره وری جهاددانشگاهی خراسان رضوی

عضو كميته داوران – چهارمين كنفرانس برنامه‌ريزي و مديريت شهري – مشهد

عضو كميته داوران – پنجمين كنفرانس برنامه‌ريزي و مديريت شهري – مشهد

عضو كميته داوران – رویداد شتاب ایده پردازان گردشگری

عضو شورای علمی کمیسیون تخصصی توانمندسازی و توسعه اشتغال پایدار دانش آموختگان دانشگاهی استان

عضو شورای راهبردی کمیسیون تخصصی توانمندسازی و توسعه اشتغال پایدار دانش آموختگان دانشگاهی استان

عضو شورای بررسی تشکیلات و برنامه های علوم انسانی، اجتماعی و هنر

عضو شاخه تخصصی اقتصاد

مدیر گروه اقتصاد گردشگری - پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی

رئیس پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی

عضو کمیته پروژه یابی و نیازسنجی معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی خراسان رضوی

دبیر شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی

عضو شورای فناوری مرکز رشد فناوری های نوین سلامت مشهد

عضو شورای ارزیابی و تعیین فوق العاده جذب اعضا هیات علمی جهاددانشگاهی خراسان رضوی

عضو شورای مشورتی سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی

عضو هیات رئیسه پنل تخصصی گردشگری، اکوتوریسم و توسعه گردشگری - کنفرانس ملی اکوتوریسم، فرهنگ و توسعه گردشگری (آذرماه 1398)

عضو کمیته علمی - کنفرانس ملی اکوتوریسم، فرهنگ و توسعه گردشگری - (آذرماه 1398)

عضو کمیته داوران - کنفرانس ملی اکوتوریسم، فرهنگ و توسعه گردشگری - (آذرماه 1398)

عضو شورای راهبری طرح تهیه و تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی استان خراسان رضوی در سال 1399

عضو شورای راهبری طرح راه اندازی مرکز نوآوری و توسعه ی محتوا و محصول دیجیتال

عضو شاخه تخصصی اقتصاد- جهاددانشگاهی

عضو شورای راهبری طرح راه اندازی شبکه های توانمندسازی کسب و کار خرد و خانگی

دبیر کارگروه راهبری باشگاه مخاطبان سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

داور مقالات نشريه علمي-پژوهشي روستا و توسعه

 م) نرم افزارها

STATA– Eviews – Microfit – Shazam – SPSS - Expert Choice - Supper Decision- Topsis - Decision Lab – Lingo – Lindo – Mlwin - Arc GIS 9 - Geo Da - GWR4 - Office (World – PowerPoint – Excel) - Python

 

 

اخبار