پژوهشگران جامعه شناسی گردشگری

مژگان عظیمی هاشمی

شنبه ، 06 آذر 1400

z

اشتراک گذاری

1873

نام و نام خانوادگي: مژگان عظيمي هاشمي، دانشیار پژوهش جهاد دانشگاهی

      

 1. سوابق تحصيلي

دكتري، جامعه شناسي اقتصادي و توسعه، فردوسي مشهد، 1389

كارشناسي ارشد، پژوهش علوم اجتماعي، شهید بهشتي ، تهران، 1373

كارشناسي، علوم اجتماعي (پژوهشگري) فردوسي  مشهد، 1369

 

 1.  طرحهاي پژوهشي 

                                                                                            

 1. ارزيابي شهروندان مناطق بيستگانه شهرداري تهران از عملكرد شهرداري،75-1374، معاونت اجتماعي شهرداري تهران
 2.  بررسي رضايت شغلي كارمندان شهرداري، 1375 ، معاونت اجتماعي شهرداري‌تهران
 3. (همکار طرح) بررسي تجربي نظام شخصيت ايرانيان،  1376 ، مركز پژوهش‌هاي بنيادي وزارت ارشاد
 4. انتظارات اولياء دانش‌آموزان مدارس متوسطه از مدرسه،  79-1378، كارشناسي تحقيقات آموزش و پرورش خراسان
 5.  بررسي اوقات فراغت جوانان 30-15 ساله مشهد و راههاي غني‌سازي آن،  9-1378،  سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان
 6. بررسي رضايت مراجعان به شهرداري‌هاي مناطق مشهد، 1377 ، شهرداري مشهد
 7. بررسي نفوذ فرهنگي غرب در ايران با تاكيد بر نقش آموزش و رسانه هاي گروهي،  1379، دفتر مركزي جهاد دانشگاهي
 8. بررسي رغبت دانش‌آموزان مشهد به تحصيل و عوامل مؤثر بر آن، 1379 ،كارشناسي تحقيقات آموزش و پرورش خراسان
 9. بررسي رغبت دانش آموزان به فعاليت‌ هاي امور تربيتي و عوامل مؤثر بر آن ، 80-1379، معاونت پرورشي وزارت آموزش و پرورش
 10.   نگرش جوانان (29-19 سال مشهد) به دين ، 81-1380، دفترمركزي جهاددانشگاهي
 11. بررسي رضايت مراجعان از سازمان صنايع و معادن خراسان،  1381،  سازمان صنايع و معادن خراسان
 12.  بررسي رابطه دينداري و رضايت از زندگي در بين دانش‌آموزان دوره متوسطه (مشهد، فردوس و درگز)، 82-1381 ،كارشناسي تحقيقات آموزش و پرورش خراسان
 13.  تحليل ثانويه داده‌هاي مربوط به جرايم در خراسان، 1382، معاونت اجتماعي قوه قضائيه در خراسان
 14. تحليل محتواي پرفروش‌ترين فيلم‌هاي سينمايي از حيث ارزش‌هاي اجتماعي، 1383، پژوهشكده فرهنگ، هنر و ارتباطات
 15. تحليل ثانويه جامعه شناختي پژوهشهاي انجام شده پيرامون خانواده در استان خراسان، 1383، دفتر معاونت اجتماعي استانداري خراسان
 16. بررسي نحوه حضور كودكان و نوجوانان در حرم مطهر و راههاي بهينه سازي آن،  3-1382 ، موسسه پژوهشي آستان قدس رضوي
 17. بررسي اوقات فراغت دانش آموزان مدارس شبانه روزي استان خراسان،  1384 ، كارشناسي تحقيقات آموزش وپرورش استان خراسان
 18.  مسائل فرهنگي استان خراسان از منظر نخبگان فرهنگي ،1384، شوراي فرهنگ عمومي استان خراسان
 19. (همکار طرح) انسجام اجتماعي در ايران/ انسجام نخبگان، 1384 ، معاونت اجتماعي وزارت كشور
 20.  راههاي افزايش فرهنگ كار در بين فرزندان شاهد، 1385 ، بنياد شهيد خراسان
 21. فراتحلیل تحقیقات انجام شده در مورد حضور عناصر سنت و مدرنیته در فرهنگ ایرانی، 1388 ، دفتر مركزي جهاد دانشگاهي
 22.  تدوین منشور شهرنشینی شهر مشهد، 9-1388 ، مرکز پژوهشهای شورای شهر مشهد
 23. بررسی راهکارهای افزایش مشارکت اولیا در انجمن اولیا و مربیان،90- 1389 ،كارشناسي تحقيقات آموزش وپرورش استان خراسان
 24. طراحی مدل شهر زیارتی مشهد، 91-1390 ، پارک علم و فناوری، استانداری خراسان
 25. (همکار طرح) برنامه راهبردی حوزه اجتماعی توسعه زیارت، 1391
 26. بررسی اثربخشی دوره های مهد الرضا، 91-1390 ، آستان قدس رضوی
 27. بررسی ارزشها، نگرشها و کنش های دانشجویان در ارتباط با ازدواج و طلاق در استان خراسان رضوی،  1392، استانداری خراسان، طرح خانواده پایدار
 28. پیامدهای زندان بر زنان زندانی، 93-1392 ، سازمان زندان های استان خراسان رضوی
 29. (همکار طرح ) آینده پژوهی گردشگری شاندیز، 93-1392 ، شهرداری شاندیز
 30. بازشناسی اسناد توسعه شهری  مشهد، 95-1394 ، مدیریت توسعه و پژوهش شهرداری مشهد
 31. ارزشها، نگرشها و رفتارشناسی گردشگری در ایران، 1396،  در حال انجام ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و  جهاد دانشگاهی

 

 

 1. تالیف و ترجمه کتاب
 • ترجمه کتاب تحلیل شبکه، 1387، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
 • تالیف تک نگاشت بررسی تطبیقی تاریخی توسعه اقتصادی، سیاسی و نابرابری های اجتماعی  در ایران و هند، 1393، دبیرخانه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
 • ویرایش علمی ترجمه کتاب گردشگری و علوم اجتماعی،   1395، جهاد دانشگاهی مشهد.

 

 1. مقالات علمی -پژوهشی

 

 1. تحليل ثانويه ارزشهاي اجتماعي و اولویت ارزشی،378 ، نامه پژوهش، سال چهارم شماره 14 و 15 پاییز و زمستان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
 2. را بطه اعتماد اجتماعي و سوگيري عام گرايانه در تعاملات اجتماعي، 1380، نمايه پژوهش، شماره  18 ،سال پنجم،  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
 3. نمايشگاه‌هاي عرضه كتاب و مطبوعات از منظر جوانان، 1380 ، فصلنامه پژوهشي- فرهنگي و هنری، فرهنگ و هنر خراسان شماره سیزدهم سال پنجم
 4. نگرش جوانان مشهد به دين ،1383 ،  مجله علوم اجتماعي دانشگاه فردوسي مشهد-شماره 2
 5. احساس امنيت در جامعه ايران ،  1383، مركز تحقيقات و  پژوهش ناجا
 6. ارزشهاي اجتماعي انتقال يافته از سينما، مطالعه موردي پر مخاطب ترين فيلم (در اكران عمومي) سال 1379 ،  تابستان 1383،  فصلنامه پژوهش و سنجش صدا و سيما، سال يازدهم شماره 38
 7. تحلیل مقایسه ای احساس امنیت اجتماعی اقتصادی مردم مشهد و کشور،  تابستان 1384، فصلنامه پژوهشي- فرهنگي و هنری، فرهنگ و هنر خراسان، شماره سیزدهم، سال پنجم
 8. دينداري و رضايت از زندگي در بين دانش آموزان دوره متوسطه ، مجله علوم اجتماعي دانشگاه فردوسي مشهد-شماره 3
 9. احساس شهروندی در جامعه ایران، 1388 ، مجله انجمن جامعه شناسی ایران، شماره
 10. فرهنگ کار در بین فرزندان شاهد استان خراسان رضوی، 1388  ،  مجله مطالعات اجتماعی، دوره سوم شماره  3، ویژه خراسان رضوی
 11. تحلیل فازی رابطه­ی توسعه اقتصادی، سیاسی و نابرابری‌های درآمدی در ایران،  1389 ، شماره اول مجله نظم و نابرابری اجتماعی
 12. مولفه های اجتماعی- فرهنگی شهر زیارتی پایدار مورد مطالعه شهر مشهد،1391، دوره 6 شماره 3-4، فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران
 13. A qualitative Research: Postmenopausal Woman’s Experiences of Abuse ,82(2013) 57-60   Procedia social and behavioral science
 14.  تحلیل جامعه شناختی سبک پوشش زنان، زمستان 1391 ، فصلنامه علمی-پژوهشی زن و جامعه، سال سوم شماره چهارم
 15. واکاوی مولفه های شهر زیارتی مطلوب (مورد مطالعه شهر مشهد) ،  1392 ، فصلنامه علمی-پژوهشی 2016شهر ایرانی اسلامی، شماره 12
 16. منشورهای شهری؛ بستر تحقق حق شهرنشینی، 1394،دوره 93 شماره  11 ، مجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی
 17. زمينه يابی  شيوه‌های تقويت کارکرد انجمن  اولياء و مربيان(مورد مطالعه: انجمن اوليا و مربيان خراسان رضوی ، 1394 ، مجله اندیشه های نوین تربیتی دانشگاه الزهرا
 18. نگاهی به مطالعات یائسگی در گذر زمان: از رویکرد زیست پزشکی تا رویکردهای جامع نگر،  1394  ، مجله زنان، مامایی و نازایی ایران، هفته چهارم تیر 1394 - دوره هجدهم، شماره 154 ، صفحه 33-19
 19. ارزشها، نگرشها و الگوهای کنش جوانان در خصوص همسرگزینی و روابط پیش از ازدواج: مورد مطالعه دانشجویان خراسان رضوی ،  1394 ،مجله راهبرد فرهنگ، شماره 29، بهار 1394
 20. مشاركت سياسي زنان در ايران و عوامل موثر بر آن ، 1394 ،  فصلنامه علمي –پژوهشی زن و جامعه سال ششم، شماره چهارم،  زمستان 94
 21. “Adopting self-sacrifice”: how women cope with the sexual problems during
 22. The menopausal transition? An exploratory qualitative study      2016,       Journal of  Psychosomatic Obstetrics and Gynecology, http://dx.doi.org/10.1080/0167482X.2016.1216962
 23. نوع دوستی جوانان در سطح دوستان (مطالعه موردی شهر مشهد) ، 1393 ،  جامعه شناسی مطالعات جوانان، دوره 5 شماره 14.
 24. بررسی رابطه حمایت اجتماعی با هویت یابی،  1395، مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، بهار و تابستان 1395
 25. گونه شناسی کنش گردشگری فرهنگی (مورد مطالعه زایران و گردشگران شهر مشهد) ، 1395 ،مطالعات اجتماعی گردشگری ، شماره ششم، پاییز و زمستان1394
 26. مرور نظام مند  پژوهش های انجام شده در حوزه ی مطالعات اجتماعی گردشگری، 1396، مجله مطالعات اجتماعی گردشگری ، شماره 9
 27. The effect of inter-ethnic cultural relationships on universalism in Iran   Published: 31 July 2017,  International journal of sociology and anthropology
 28. Cultural antecedents of inbound tourism in five Asian and Middle East countries : A fuzzy set qualitative comparative analysis,2018,  International tourism research., Vol 20, issue 3.

 

 

 1. مقالات در همایش ها
 1. خلاصه مقاله رغبت دانش‌اموزان به فعاليت‌هاي امور تربيتي،1380 ،مجموعه مقالات سمينار آسيب‌شناسي تربيت ديني جهاد دانشگاهي
 2. اوقات و فراغت و شهر پایدار، 1386 ، همایش شهرداری ها  و اوقات فراغت/ جهاد دانشگاهی تهران
 3. Inter-ethnic cultural relationship and its effect on universalism in Iran 19 20 نوامبر, 2009   international conference on migration, citizenship and intercultural relations.
 4. Intercultural communication and its effect on social distance in Iran 19 و20 نوامبر  2009  international conference on migration, citizenship and intercultural relations.
 5. منشورهای شهری؛ بستر تحقق حق شهرنشینی و شهر پایدار ، اردبیهشت 1389  ، همایش ملی سلامت شهری در تهران
 6. حق شهروندی و فضای شهری،اردبیهشت 1389 ،همایش ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری
 7. چالش دینداری سنتی و مدرن در ایران ، مرداد 1389 ، همایش  بین المللی جهانی شدن و تنوع فرهنگی 
 8. بررسی چالش های مدیریت مقصد در شهر زیارتی مشهد ، 14و 15 مهر 90 ،ارائه در همایش بین المللی گردشگری دینی در مشهد ،آستان قدس رضوی.
 9. تاملی بر مفهوم شهر زیارتی پایدار (الزامات و محدودیت ها، 14و 15 مهر 90 ،ارائه در همایش بین المللی گردشگری دینی در مشهد ،آستان قدس رضوی.
 10. تاملی بر مفهوم زیارت و گردشگری دینی (تشابهات و تمایزات)، 14و 15 مهر 90 ،ارائه در همایش بین المللی گردشگری دینی در مشهد ،آستان قدس رضوی.
 11. Comparative study of the development of economic political and   social inequalities in Iran and India   دسامبر 2011 ،  ارائه در همایش بین­المللی توسعه پایدار، کوالالامپور مالزی
 12. 12. Urban charter codification: the experience of Islamic/Muslim city of Mashhad         دسامبر 2011 ، ارائه در همایش بین¬المللی توسعه پایدار، کوالالامپور مالزی
 13. Analysis of Dimensions and Components of Sustainable Pilgrimage CityStudy Case's: Mashhad 9-12 Mayıs 2013, Konya – Turkey. International conference of religious tourism.
 14. پیوست نگاری فرهنگی طرح های توسعه گردشکری در مقاصد گردشگری، 6-8 اسفند 91  ، کنگره بین المللی پیوست نگاری فرهنگی
 15.  Analysis of Dimensions and Components of Sustainable Pilgrimage City Study Case'S: Mashhad 9-12 Mayıs 2013, Konya – Turkey, International conference of religious tourism.
 16. رفتار کنش خرید سوغات در بین گردشگران مذهبی، آبان 92 ،   گردشگری جغرافیا و محیط زیست پایدار
 17. تحلیل جامعه شناختی خرید سوغات در بین زایران و گردشگران مذهبی، تیرماه 92 ، گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
 18.  A qualitative Research: Postmenopausal Woman’s Experiences of Abuse 82(2013) 57-60   Procedia social and behavioral
 19. گردشگری ایران در آیینه پژوهش های منتشر شده در مجلات علمی پژوهشی (مسائل ، روشها و دستاوردها)، 1393،  همایش بین المللی علمی- راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
 20. کنش گردشگری فرهنگی و عوامل موثر بر آن مورد مطالعه زائران و گزدشگران مشهد، 1393،  همایش بین المللی علمی- راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
 21.  ادراک ساکنان شهر طرقبه در مورد اثرات گردشگری، 1393،  همایش بین المللی علمی- راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها

 

 1. طرح هاي برگزيده در جشنواره ­ها
  1. انتظارات اولياء دانش‌آموزان مدارس متوسطه از مدرسه، همايش هفته پژوهش اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي 1379 و  همايش هفته پژوهش كارشناسي تحقيقات آموزش و پرورش1383
  2. بررسي اوقات فراغت جوانان 30-15 ساله مشهد و راههاي غني‌سازي آن، كارفرما سازمان مديريت و برنامه ريزي، جشنواره فردوسي مشهد، 1380
  3. نگرش جوانان (29-19 سال مشهد) به دين، همايش هفته پژوهش و طرح هاي پژوهشي در حوزه فرهنگ (كشوري در تهران)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1382
  4. نظرسنجي از بازديد كنندگان نمايشگاه چهارم كتاب خراسان، همايش پژوهش اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان،1380
  5. ترجمه کتاب تحلیل شبکه، برگزیده در  جشنواره فردوسي مشهد، 1388
  6. طرح فراتحلیل پژوهشهای انجام شده در زمینه سنت و مدرنیته در ایران،  رتبه اول در پژوهش های فرهنگی و اجتماعی استان، جشنواره پژوهش سال 1389
  7. رتبه سوم پایان نامه دکتری با عنوان بررسی تطبیقی تاریخی توسعه اقتصادی،سیاسی و نابرابری های اجتماعی در ایران و هند در جشنواره فردوسی سال 1390

 

 1. سوابق تدریس
  1. روان شناسی اجتماعی،5-1384 ،  کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
  2. مبانی جامعه شناسی ،90-1389  ، کارشناسی ، دانشگاه فردوسی مشهد
  3. کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی، 1386/1387 ، کارشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
  4. جامعه شناسی شهری، 1386/1390/1392-1391 ، کارشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
  5. نظریه های جامعه شناسی، 13901387 ، کارشناسی،  مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد/ موسسه آموزش عالی خیام
  6. روش تحقیق ،1387/1389/1390/1386، کارشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد/ مرکز علمی و کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد/ موسسه آموزش عالی خیام
  7. جامعه شناسی فرهنگی ایران،  1388 ، کارشناسی، مرکز علمی و کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد
  8. جامعه شناسی کار و شغل،  1-1390 ،  کارشناسی ارشد، پیام نور مشهد
  9. جامعه شناسی توسعه و نابرابری ، 1-1390 ، کارشناسی ارشد، پیام نور مشهد
  10. روش تحقیق (1 و2)92-1389، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی قوچان
  11. توانمندسازی زنان، 2-1391، دکتری، دانشکده مامایی علوم پژشکی مشهد
  12. روش تحقیق ،  1392-1393، دکتری، پژوهشکده گردشگری
  13. جامعه شناسی و آسیب شناسی اجتماعی زنان،  93-1390 ،کارشناسی ارشد، دانشکده مامایی علوم پژشکی مشهد
  14. تحلیل پیام های ارتباطی، 1394  ،کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی قوچان

 

 1. پایان نامه کارشناسی ارشد ودکتری
  1. مشاور پایان نامه دکتری" تبیین نظری فرایند گذر از یائسگی در زنان ایرانی و طراحی یک برنامه مراقبتی"  1395، دانشکده مامایی و آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  2. راهنمایی "بررسی سبک های پوشش زنان و دختران شهر مشهد" دانشگاه آزاد اسلامی قوچان، 1390
  3. راهنمایی " بررسی تاثیر عضویت در تشکل ها بر تمایلات انسجامی دانش آموزان متوسطه  ناحیه شش مشهد" ، دانشگاه آزاد اسلامی قوچان، 1390
  4. راهنمایی "بررسی مفاهیم اجتماعی مرتبط با زنان در قرآن"، دانشگاه آزاد اسلامی قوچان، 1390
  5. راهنمایی بررسي نگرش ساكنان شهر طرقبه نسبت به ميزباني از گردشگران و عوامل موثر بر آن.1391، دانشگاه پیام نور مشهد.
  6. راهنمایی بررسی تصور زائران و گردشگران مذهبی  از مقاصد مذهبی (مشهد-کربلا)و عوامل موثر برآن،1392، دانشگاه آزاد اسلامی قوچان.
  7. راهنمایی"گردشگری فرهنگی و عوامل موثر بر آن"، 1392، دانشگاه آزاد اسلامی قوچان.
  8.  راهنمایی "بررسی رابطه حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی معلولان شهر اسفراین"، 1392، دانشگاه آزاد اسلامی قوچان.
  9. راهنمایی "بررسی ذایقه مطالعه دانشجویان پیام نور"، 1391، دانشگاه پیام نور.
  10. راهنمایی "بررسی دلایل اجتماعی روابط فرازناشویی زنان متاهل در شهر مشهد"، 1393، دانشگاه پیام نور مشهد
  11. راهنمایی "پیامدهای اجتماعی ناباروری در زنان"، 1394، دانشگاه آزاد اسلامی قوچان
  12. راهنمایی "بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی شغلی معلمان ناحیه یک مشهد"، 1393، دانشگاه آزاد اسلامی قوچان
  13. راهنمایی "عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان شهر مشهد"،1394، دانشگاه آزاد اسلامی قوچان
  14. راهنمایی "بررسی عملکرد وب سایت ایران ریویو در دیپلماسی عمومی ایران "، 1394، دانشگاه آزاد اسلامی قوچان
  15. راهنمایی  "بی تفاوتی اجتماعی دانشجویان و عوامل موثر بر آن"،1395، دانشگاه آزاد اسلامی قوچان
  16.  راهنمایی" بررسي رويكرد روزنامه هاي طيف های مختلف سیاسی نسبت به برنامه هسته اي مورد مطالعه: روزنامه های سه طیف اصلاح طلب، اصول گرا و نزدیک به دولت از مهر ماه 1392 تا خردادماه 1394"،1395، دانشگاه آزاد اسلامی قوچان
  17. راهنمایی "بررسی رابطه ویژگی های شبکه ارتباطی زائران اصفهانی در محله سرشور با وفاداری آنها به این محله"،1395، دانشگاه پیام نور
  18. راهنمایی "بررسی تاثیر تبلیغات در جذب مسافران خارجی به هتل های پنج ستاره مشهد"، 1395،دانشگاه آزاد قوچان
  19. راهنمایی بررسی اخلاق نظری و عملی«پایبندی به هنجارهای خانوادگی»زندگی مشترک توسط بانوان متاهل، 1396، دانشگاه آزاد قوچان
  20. راهنمایی پایان نامه نقش روابط عمومی در چابکی سازمانی شهرداری ها، 1396، دانشگاه آزاد قوچان
  21. مشاور "بررسی سواد رسانه ای دانشجویان خراسان شمالی و عوامل موثر بر آن"، دانشگاه آزاد اسلامی قوچان، 1390
  22. مشاور " بررسی رابطه دینداری و انحرافات اجتماعی در جوانان شهر ایلام" ، دانشگاه پیام نور مشهد ، 1391
  23. مشاور  "بررسی فیلم های کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان ومیزان جذابیت آن در بین کودکان"،  دانشگاه آزاد اسلامی قوچان.
  24. مشاور  " بررسی نمایش خشونت درفیلم های سینمای ایران طی دو دهه هفتاد پس از انقلاب"، دانشگاه آزاد اسلامی قوچان.
  25. مشاور "بررسی احساس امنیت زائران شهر مشهد"1392، دانشگاه آزاد اسلامی قوچان.
  26. مشاور "دلایل دگرخواهی جوانان"، 1392، دانشگاه پیام نور مشهد.
  27. مشاور "تعارض نقش های زنان متاهل شاغل......"، 1392، دانشگاه پیام نور مشهد.
  28. مشاور "تحلیل جامعه شناختی غیبت بین زنان متاهل"1392، دانشگاه پیام نور مشهد.
  29. مشاور"بررسی میزان مشارکت دانش آموزان در فعالیت های جمعی"، 1392، دانشگاه آزاد اسلامی قوچان.
  30. مشاور" بررسی رابطه عضویت در شبکه اجتماعی با بهزیستی ذهنی زنان سالمند" ، 1393،دانشگاه پیام نور مشهد
  31. مشاور "جراحی های زیبایی در بین زنان دیندار" ،1393، دانشگاه پیام نور مشهد
  32. مشاور "توسعه محله و جرم" ،1393، دانشگاه پیام نور مشهد
  33. مشاور "بررسی جامعه شناختی نگرش متفاوت نسلی نسبت به رفتارهای فراغتی"، 1393، دانشگاه پیام نور مشهد

 

 1.  سوابق شغلي
 • عضو هيئت علمي گروه پژوهشي علوم اجتماعي جهاد دانشگاهی مشهد 1377  تا کنون
 • معاون پژوهشی آموزشی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی، 1395-1393      
 • قائم مقام معاونت پژوهشی در پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی مشهد  1393-1386       
 • پژوهشگر و مسئول واحد سنجش تحقيقات اجتماعي شهرداري تهران، مركز مطالعات و برنامه ريزي  شهرداري تهران  1376-1374     

 

 1. فعاليت هاي ديگر

 

عضویت در شوراهای پژوهشی: عضو شورای پژوهشي سازمان فني و حرفه اي خراسان( 4-1383) ، عضو شوراي فرهنگي اجتماعي بانوان اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي (1383)،  عضو شورای پژوهشی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری (1386)، عضو شورای پژوهشی راهبردی طرح های نظرسنجی شهرداری مشهد (1386)، دبیر وعضو شورای علمی گروه پژوهشی علوم اجتماعی جهاد دانشگاهی مشهد، عضو کارگروه گردشگری شهرداری مشهد (1389)، عضو کارگروه تلفیق طرح مطالعات توسعه کمی و کیفی زیارت امام رضا(ع) (91-1390)، عضو شورای علمی طرح خانواده پایدار (1391)، عضو کمیسیون پژوهش مدیریت پژوهش و برنامه ریزی معاونت آستان قدس رضوی 1394-1392)، عضو شورای شاخه جامعه شناسی گروه علوم انسانی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی (1395-1391)، عضو گروه بررسی طرح پیشنهادی پایان نامه دانشجویان ارشناسی اشد پیام نور (1392 تا کنون)، عضو شورای پژوهشی مرکز مشاوره جوانان آستان قدس رضوی (1393-1395)

همکاری با نشریات علمی- پژوهشی و همایش­ها: معاون سردبیر مجله مطالعات اجتماعی گردشگری، عضو هیات تحریریه مجله گردشگری و توسعه، مدیر اجرایی ویژه نامه مجله مطالعات اجتماعی دوره سوم شماره 3، عضو هیات تحریریه مهمان مجله مطالعات اجتماعی ویژه نامه جامعه شناسی شهر مشهد، داوری مقالات مجله علوم اجتماعی (دانشگاه فردوسی)، مجله جغرافیا و توسعه شهری (دانشگاه فردوسی)، مطالعات جهان (دانشگاه تهران)، برنامه ریزی و توسعه گردشگری (مازندران)، نظم و نابرابری اجتماعی (دانشگاه شهید بهشتی)، راهبرد فرهنگ (دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی)، گردشگری شهری (دانشگاه تهران)، کنفرانس اقتصاد شهری (1390)، همایش توسعه دریای خزر (1390)، کنفرانس مدیریت و برنامه ریزی (1389-1390)، جغرافیا و توسعه روستایی (1390)، دبیر و عضو کمیته علمی همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران چالش ها و چشم اندازها، مهرماه 1393.

 

 

اخبار