چهارشنبه ، 13 اسفند 1399

دبیر نشست تخصصی «مديريت کالبدی ـ اجتماعی تفرجگاههای طبيعی کلان شهر مشهد»: در این نشست به تبيين الزامات سياست گذاری و برنامه ريزی در تفرجگاههای طبيعی مشهد پرداخته می شود

اشتراک گذاری

دکتر آرش قهرمان، عضو پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی گفت: نشست تخصصی «مديريت کالبدی ـ اجتماعی تفرجگاههای طبيعی کلان شهر مشهد» با هدف توسعه اهداف کنفرانس ملی اکوتوریسم و مدیریت مخاطرات محیطی، از سطح نظری به سطح عملياتی ـ ميدانی برگزار خواهد شد .

دبیر این نشست افزود: در اين نشست به طرح و بررسی مشکلات عينی و مسائل اجتماعی ـ کالبدی تفرجگاههای طبيعی شهر مشهد نظير هفت حوض،کوه پارک ،پارک جنگلی طرق و بوستان خورشيد پرداخته خواهد شد و سعی می گردد در چهارچوب توسعه پايدار به تبيين الزامات سياست گذاری و برنامه ريزی در فضاهای مذکور پرداخته شود .

وی اظهار داشت: در اين نشست تخصصی مديران شهری مرتبط با حوزه های فوق الذکر و صاحبنظران حوزه گردشگری به طرح و بحث الزامات سياستگذاری برای توسعه کمی و کيفی تفرجگاههای طبيعی کلان شهر مشهد خواهند پرداخت.

شايان ذکر است اين نشست تخصصی بخشی از دومین کنفرانس ملی اکوتوریسم و مدیریت مخاطرات محیطی است که از طرف انجمن علمی طبيعت گردی ايران و با حمايت معنوی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی در پنج شنبه و جمعه 14 و 15 اسفند سال جاری برگزار خواهد شد .

اخبار