کتاب

جایگاه مکان های با ارزش هویتی - معنایی در شهرهای مقصد گردشگری

سه شنبه ، 21 مرداد 1399

z

اشتراک گذاری

موضوع اصلی: #گردشگری
 نویسندگان:معصومه توانگر؛ مژگان ثابت تیموری؛ حسین مبینی
 سال انتشار : ۱۳۹۹
 چاپ: اول
 قطع : وزیری
 صفحات :  182
 قیمت: 390000 ریال
ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

اخبار