دوشنبه ، 23 دي 1398

برای دومین سال پیاپی گروه های پژوهشی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی رتبه های اول تا سوم گروه های علوم انسانی جهاد دانشگاهی را کسب کردند

اشتراک گذاری

گروه های پژوهشی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی رتبه اول تا سوم گروه های علوم انسانی جهاد دانشگاهی در سال 1397را کسب کردند.

گروه اقتصاد گردشگری پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی در سال 1397 رتبه اول گروه های علوم انسانی جهاد دانشگاهی را کسب کرد.

پس از آن گروه مدیریت و برنامه ریزی گردشگری رتبه دوم گروه های علوم انسانی جهاد دانشگاهی را از آن خود کرده است.

همچنین گروه جامعه شناسی گردشگری رتبه سوم گروه های علوم انسانی جهاد دانشگاهی را کسب کرد.

این ارزیابی در میان 30 گروه حوزه علوم انسای جهاد دانشگاهی خراسان رضوی انجام شده است.

اخبار