کتاب

مطالعات برنامه آمایش سرزمین استان خراسان رضوی

جمعه ، 02 مهر 1400

z

اشتراک گذاری

موضوع اصلی: #آمایش سرزمینی - خراسان رضوی
 پدیدآور: سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی و سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی(گروه توسعه پایدار شهری و منطقه ای)
 سال انتشار : ۱۳۹۸
 چاپ: اول
 قطع : وزیری
 صفحات :  ۲۹۷
 قیمت: غیرقابل فروش
ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

اخبار