کتاب

نکته های ترجمه

پنج شنبه ، 23 ارديبهشت 1400

z

اشتراک گذاری

442

عنوان  نکته های ترجمه

نویسنده ( نویسندگان )  محمد قلی‌پور

ناشر  شاملو

اخبار