کتاب

نظريه اجتماعی و سياست هويت

شنبه ، 09 اسفند 1399

z

اشتراک گذاری

584

عنوان  نظريه اجتماعی و سياست هويت

نویسنده ( نویسندگان )  کریج کالهون

مترجم (مترجمان)  محمد قلی‌پور- علی محمد زاده

ناشر  نشر جامعه شناسان

اخبار