کتاب

نظريه اجتماعی و سياست هويت

چهارشنبه ، 01 اسفند 1397

z

اشتراک گذاری

213

عنوان  نظريه اجتماعی و سياست هويت

نویسنده ( نویسندگان )  کریج کالهون

مترجم (مترجمان)  محمد قلی‌پور- علی محمد زاده

ناشر  نشر جامعه شناسان

اخبار