کتاب

نظريه اجتماعی و سياست هويت

شنبه ، 06 آذر 1400

z

اشتراک گذاری

693

عنوان  نظريه اجتماعی و سياست هويت

نویسنده ( نویسندگان )  کریج کالهون

مترجم (مترجمان)  محمد قلی‌پور- علی محمد زاده

ناشر  نشر جامعه شناسان

اخبار