کتاب

نظريه اجتماعی و سياست هويت

يک شنبه ، 26 خرداد 1398

z

اشتراک گذاری

252

عنوان  نظريه اجتماعی و سياست هويت

نویسنده ( نویسندگان )  کریج کالهون

مترجم (مترجمان)  محمد قلی‌پور- علی محمد زاده

ناشر  نشر جامعه شناسان

اخبار