کتاب

مبارزه با تغییرات آب و هوائی

يک شنبه ، 26 خرداد 1398

z

اشتراک گذاری

252

حوزه مرتبط  اقتصاد شهری

عنوان  مبارزه با تغییرات آب و هوائی

نویسنده ( نویسندگان )  گزارش توسعه انسانی 2007-8

مترجم (مترجمان)  دكتر محمد حسن فطرس – جواد براتي (پژوهشگر گروه اقتصاد جهاددانشگاهي مشهد)

ناشر  انتشارات دانشگاه بوعلی سینا

اخبار