کتاب

مبارزه با تغییرات آب و هوائی

شنبه ، 09 اسفند 1399

z

اشتراک گذاری

408

حوزه مرتبط  اقتصاد شهری

عنوان  مبارزه با تغییرات آب و هوائی

نویسنده ( نویسندگان )  گزارش توسعه انسانی 2007-8

مترجم (مترجمان)  دكتر محمد حسن فطرس – جواد براتي (پژوهشگر گروه اقتصاد جهاددانشگاهي مشهد)

ناشر  انتشارات دانشگاه بوعلی سینا

اخبار