کتاب

شناسایی و وجه تسمیه معابر، محلات و اماکن عمومی بافت قدیم شهر مشهد

پنج شنبه ، 23 ارديبهشت 1400

z

اشتراک گذاری

505

حوزه مرتبط  جغرافیا و برنامه ریزی شهری

عنوان  شناسایی و وجه تسمیه معابر، محلات و اماکن عمومی بافت قدیم شهر مشهد

نویسنده ( نویسندگان )  محمدرحیم رهنما

ناشر  انتشارات شهرداری مشهد

اخبار