کتاب

شناسایی و وجه تسمیه معابر، محلات و اماکن عمومی بافت قدیم شهر مشهد

شنبه ، 09 اسفند 1399

z

اشتراک گذاری

478

حوزه مرتبط  جغرافیا و برنامه ریزی شهری

عنوان  شناسایی و وجه تسمیه معابر، محلات و اماکن عمومی بافت قدیم شهر مشهد

نویسنده ( نویسندگان )  محمدرحیم رهنما

ناشر  انتشارات شهرداری مشهد

اخبار