کتاب

سنجش روایی و پایایی

پنج شنبه ، 23 ارديبهشت 1400

z

اشتراک گذاری

532

حوزه مرتبط  علوم اجتماعی

عنوان  سنجش روایی و پایایی

نویسنده ( نویسندگان )  ادوارد جي. كارمينز، ريچارد آ. زلر

مترجم (مترجمان)  مريم اسكافي، سيمين فروغ زاده

ناشر  جهاددانشگاهي مشهد

اخبار