کتاب

دین، دیروز، امروز

پنج شنبه ، 23 ارديبهشت 1400

z

اشتراک گذاری

438

عنوان  دین، دیروز، امروز

نویسنده ( نویسندگان ):   آلن آلدریج-کارل کلمن

مترجم (مترجمان)  محمد قلی پور-مریم ابراهیمی

ناشر  1390 

اخبار