گروه توسعه پایدار شهری ، منطقه ای

سیمین فروغ زاده

يک شنبه ، 07 آذر 1400

z

اشتراک گذاری

1009

بسمه تعالي

 RESUME (C.V.)

 

 • مشخصات فردي:

 -  نام و نام خانوادگي: سیمین فـروغ زاده

             -  سمت: عضو هیات علمی سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی از سال 84

- شماره فكس: 8762001 

- آدرس اينترنتي: foroughzadeh.simin@gmail.com

- محل کار: مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی، جهاددانشگاهی خراسان رضوی، ساختمان اقبال ،گروه توسعه پایدار شهری و منطقه ای

 

 • سوابق تحصیلی
 • لیسانس علوم اجتماعی ( گرایش پژوهشگری) از دانشگاه علامه طباطبایی در سال 76
 • فوق لیسانس جامعه شناسی محض[1] از دانشگاه شهید باهنر در سال 80

 

   تاليف و ترجمه كتاب

 

 • تالیف کتاب «راهنمای کاربردی نرم افزار spss با تاکید بر روش تحقیق و آمار  »، 1389، انتشارات جامعه شناسان، تهران.
 • ترجمه کتاب «سنجش روایی و پایایی» (اثر کارمیز و زلر)،1386، انشارات جهاد دانشگاهی،مشهد.
 • تالیف کتاب «تحلیل مسائل و آسیب های اجتماعی کشور» (عنوان مقاله:ملاحظات سیاستگذاری در زمینه افزایش سرمایه اجتماعی زنان در سکونت گاه غیر رسمی)،سازمان امور اجتماعی کشور، آبان 1396،زیر نظر: عبدالرضا رحمانی فضلی(وزیر کشور)،سیدرضا صالحی امیری( وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی)،تقی رستموندی(دبیر شورای اجتماعی کشور)،مدیر علمی:سید ضیاء هاشمی، ناظران علمی: غلامرضا غفاری، محمدرضا جوادی یگانه، رضا محبوبی،ناشر:پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

 

 • سوابق پژوهشي:

 

مقاله های علمي و پژوهشي

 

 • سیمای جنسیت (زن و مرد) در قوانین خانواده و مجازات اسلامی، مجله علمی پژوهشی علوم اجتماعي دانشگاه فردوسي مشهد،دوره دوم، شماره 2 تابستان و پائیز و زمستان 1384.
 • بررسي مقايسه اي ميزان دريافتي كار كنان ادارات مختلف و تاثير ان بر رضايت شغلي و بررسي تبعات آن، مجله علمی پژوهشی علوم اجتماعي دانشگاه فردوسي مشهد،دوره اول. شماره 4 زمستان 1383.
 • تحلیل جامعه شناختی مدت اقامت زائران ایرانی در شهر مشهد،مجله علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی ایران،دوره ششم، شماره 3 و 4،

       پاییز و زمستان1391،ویژه نامه جامعه شناسی زیارت و گردشگری دینی انجمن جامعه شناسی ایران.

 • بررسی میزان استفاده دانش آموزان از مواد خوراکی موجود در فرو شگاه مدرسه،مجله علمی پژوهشی پژوهش و سلامت، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت ،جلد 3، شماره 2،سال2013(1392)،صفحات 388- 394.چاپ انگلیسی و نمایه شده در پایگاههای اطلاع رسانی: ISC, SID, Iran Medex , Magiran , Index Copernicus , Google Scholar, IMEMR ، EBSCO 
 • مشــوق توسعــه یـا تهـدیــد ســنت، درک ساکنـان کنـگ از گـردشگـری،دوفصلنامه مطالعات گردشگری پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی، سال دوم، شماره سوم،1392.

 

 • گونه‌شناسی گردشگران شهری: کاربست مـدل نهـادی کوهـن (مطالعه موردی: شهر مشهد)،فصلنامه علمی– پژوهشی برنامه ریزی و توسعه گردشگری دانشگاه مازندران، دوره 3، شماره 9، تابستان 1393، صفحه 170-191  
 • تاملی بر اسکان زائران در شهر مشهد،دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری،دوره2، شماره 4،پاییز و زمستان 1393،صفحه 156-131
 • بررسی احساس امنیت زنان در فضاهای عمومی شهر مشهد،فصلنامه علمی – پژوهشی انتظام اجتماعی ، دوره 7، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 1-135 سیمین فـروغ زاده(نویسنده اول)،سعید شریعتی مزینانی(نویسنده مسئول).
 • تحلیل رفتار خرید سوغات در میان زائران شهر مشهد، دو فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری،سال 4، شماره 8،پاییز و زمستان ، 1395، صفحه 49-23 ، ندا رضوی زاده (نویسنده اول)،سیمین فروغ زاده (نویسنده مسئول).
 • فضاهای عمومی و امنیت زنان در شهر مشهد، فصلنامه پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی،سال 6،شماره پیاپی19،شماره 4، زمستان 1396، صفحه90- 71 ، سعید شریعتی مزینانی(نویسنده اول)،سیمین فروغ زاده (نویسنده مسئول).
 • سنجش عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان در نگهداری فضای سبز در شهر مشهد (نمونه موردی: منطقه 3 شهرداری مشهد)، مجله علمی پژوهشی جغرافیا و توسعه ناحیه ای، فرزانه رزاقیان، سیمین فرو غ زاده ( نویسنده مسئول)، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای، سال شانزدهم، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، شماره پیاپی 31.
 • تحلیل سرمایه اجتماعی زنان ساکن در سکونت گاه غیر رسمی ( مطالعه موردی : محله شهید قربانی مشهد )، مجله علمی پژوهشی مطالعات زن و خانواده، پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا(س)، مجله علمی پژوهشی مطالعات زن و خانواده،پژوهشکده زنان  دانشگاه الزهرا ،بهار و تابستان 1398، دوره 7، شماره 1
 • چالش های اجتماعی و مشکلات زندگی جانبازان(مطالعه موردی: جانبازان زیر 25 درصد در استان خراسان رضوی)،سعید شریعتی مزینانی، سیمین فرو غ زاده (نویسنده مسئول)،فصلنامه علمی پژوهشی توسعه اجتماعی، دوره 14، شماره 1، پاییز 98
 • دلایل استفاده از سواری شخصی در سفرهای روزانه داخل شهر( مطالعه نموردی: شهر مشهد)، سیمین فرو غ زاده، سحر سلطانی ( نویسنده مسئول)، فصلنامه ی مطالعات توسعه اجتماعی- فرهنگی، دوره ششم، شماره 2، پاییز 1398، صفحات 229-205
 • تحلیل محتوای .وصیت نامه های شهدا( با تاکید بر مفاهیم الگو و توسل به ائمه)،دو فصلنامه علمی – پژوهشی پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دانشکده علوم انسانی و قدرت نرم دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)، سیمین فرو غ زاده، سحر سلطانی ( نویسنده مسئول)،سال8، شماره 17،تابستان 1397 ( منتشر شده در سال 1399)

 

 

Determinants of Poverty in Informal Settlement Areas of Mashhad. Sahar Soltani, Javad Barati, Farzaneh Razaghian, Simin ForoughZadeh. Iranian Economic Review. Vol. 23, No. 1, 2019. pp. 29-45

 

 Evaluation of Quantitative and Qualitative Indicators in Informal Housing of Slums (Case Study: Shahid Ghorbani Neighborhood in Mashhad Metropolis, Iran).Farzaneh Razaghian, Simin ForoughZadeh,  (Corresponding Author), Sahar Soltani, Javad Barati, International Journal of Applied Science and Technology, Vol. 8, No. 2, June 2018

 

The Role of Human Capital Factors on Poverty in Informal Settlement: Informal Settlement of Sheikh-Hasan, Mashhad City, Iran. Javad Barati, Sahar Soltani, Simin ForoughZadeh, Farzaneh Razaghian, Journal of Sustainable Development; Vol. 10, No. 4; 2017, ISSN 1913-9063 E-ISSN 1913-9071, Published by Canadian Center of Science and Education.

 

          مقاله های علمي و ترویجی

 

 • بررسی جاذبه ها و دافعه های مدرسه از نگاه دانش آموزان، نشریه پیمایش سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی، شماره 5.سال چهارم.پاییز 1387.
 • تبیین موفقیت نخبگان شاهد و ایثارگر در استان خراسان رضوی، نشریه الکترونیکی ایثارپژوه، آذر ماه 88.
 • تحلیل جامعه شناختی کیفیت اقامت و ترجیحات زائران ایرانی در مدت سفر به شهر مشهد (تابستان 89)، چاپ الکترونیکی در اولین همایش گردشگری دینی و توسعه فرهنگ زیارت،تابستان 1390.
 • تحلیل جامعه شناختی کیفیت اقامت و ترجیحات زائران ایرانی در مدت سفر به شهر مشهد (تابستان 89)، ارائه پوستر در اولین کنفرانس بین المللی گردشگری (با تاکید بر اقتصاد و مدیریت فعالیتهای گردشگری)، برگزار کننده: سازمان میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی،تهران،سالن اجلاس سران،14 و15 اردیبهشت 1390
 • الگوي مصرف ميان وعده در بين دانش آموزانِ استان خراسان شمالي(بهار93)، ارائه پوستر در اولین همایش ملی میان وعده های غذایی،پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاد دانشگاهی،10 و11 اردیبهشت 1393
 • جامعه شناسی پدیدار شناسانه درک معنای دوستی (نمونه موردی دانش آموزان پسر دبیرستانی شهر مشهد)،ارائه پوستر و چاپ چکیده در همایش ملی"مسائل اجتماعی ایران و رویکرد اجتماع محور"،دانشگاه اصفهان ،5 اسفند 1393
 • جامعه شناسی پدیدار شناسانه درک معنای دوستی (نمونه موردی دانش آموزان پسر دبیرستانی شهر مشهد)،دو فصلنامه علمی- ترویجی جامعه شناسی آموزش و پرورش، شماره 3، پاییز و زمستان 1391،( چاپ در تابستان1394)
 • رفتار مصرف زائر-تاملی بر خرید سوغات زائران در مشهد-همگام(ماهنامه تحلیلی راهبردی شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی)دوره جدید- شماره 7-شماره پیاپی 50-مهرو آبان 1394
 • شناسایی و رتبه بندی نیازهای جانبازان زیر 25% : مطالعه موردی استان خراسان رضوی، فصلنامه مطالعات فرهنگ ایثار، دوره 1، شماره 3، تابستان 1396،صفحه 100-93 ، سیمین فرو غ زاده (نویسنده اول)، سعید شریعتی مزینانی (نویسنده مسئول).
 • تاملی در تجارب کشورهای موفق در حوزه حمل و نقل درون شهری، فصلنامه جاده
 • تحلیل ادارک شهروندان از پدیده سکونت گاه ها ی غیررسمی و ساکنان آن،سمین فرو غ زاده ( نویسنده اول)، ندا عیدگاهیان،فصلنامه علمی مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان، فصلنامه علمی مطالعات فرهنگی – اجتماعی خراسان،سال چهاردهم، شماره اول، پاییز1398

 

 

 مقاله های منتشر شده  در نشریات کثیرالنتشار

 

 • سکونت گاه های غیر رسمی، از نادیده گرفتن تا توانمندسازی ابتر، روزنامه شرق، 12.17
 • تاملی در ابعاد مختلف یک رنج اجتماعی-کارتن خوابی،آشنا اما ناشناخته،روزنامه شرق، 11.26
 • گرم خانه ها و چندموضوع الزامی، روزنامه شرق،96.8.1
 • خلاء تحقیقات انجام شده در حوزه سکونت گاه های غیر رسمی کجاست؟روزنامه شرق، 96.8.11
 • تاملی جامعه شناختی بر دلایل استفاده از سواری شخصی- چهارچرخ های اختیاری، روزنامه شرق،96.8.4
 • شهرهای موفق دنیا در حوزه حمل و نقل درون شهری، روزنامه شرق،96.11.29
 • مشارکت ساکنان و ضرورت بهسازی سکونت گاه های غیررسمی، روزنامه شرق96.9.7
 • اسناد بالادستی و سکونت گاه های غیررسمی، روزنامه شرق،96.8.11
 • مردم و نمادهای مذهبی در شهر، روزنامه شرق،97.7.22
 • سرمایه اجتماعی زنان در سکونت گاه های غیر رسمی 97.9.22
 • تاملی بر پدیده کلاه برداری97.10.11
 • مردم و جذابیت فضاسازی های هنری در شهر97.8.24
 • زنان و فضاهای عمومی شهر97.10.20

                       

  همايش‌ها و كنفرانس‌ها

 • سخنرانی علمی در زمینه شناسايي و تبيين موفقيت نخبگان شاهد و ايثارگر در استان خراسان رضوي در شورای معاونین سازمان مرکزی

          بنیاد شهید با حضور معاون ریاست جمهوری و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، تهران،پاییز 87.

 • بررسی الگوی سفر زائران ایرانی در مدت حضور در شهر مشهد، معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی و پژوهشکده گردشگری، سمینار ملی گردشگری، توسعه پایدار، عدم اتکا به درآمدهای نفت، نهم مهرماه سال 1391،تهران مرکز همايشهاي بين المللي صدا و سيما،(ارائه و چاپ در کتاب مجموعه مقالات).
 • سخنرانی علمی در زمینه بررسی الگوی سفر زائران ایرانی در مدت حضور در شهر مشهد در اتاق بازرگانی و صنایع مشهد درتابستان 91.
 • سخنرانی علمی در زمینه بررسی الگوی سفر زائران ایرانی در مدت حضور در شهر مشهد در سلسله جلسات هم‌اندیشی دفتر مطالعات فرهنگی و اجتماعی شهرداری درزمستان 92.
 • شیوه کاربست تحقیقات در یک سازمان اجرایی (مورد مطالعه: سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی)، دومین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران،دی ماه 91 (چاپ چکیده در کتاب خلاصه مقالات)
 • بررسی رابطه میزان سرمایه اجتماعی و وندالیسم در شهر مشهد،نخستین کنگره ملی دانشجویی کجرویهای اجتماعی با تاکید بر خراسان رضوی،4و5 خرداد 1393،انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد(چاپ چکیده در کتاب خلاصه مقالات)
 • واکاوی وضعیت اسکان زائران ایرانی در شهر مشهد، اولین همایش بین المللی علمی– راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها،26 و 27 مهر،1393،دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد، (ارائه و چاپ در کتاب مجموعه مقالات).
 • گونه شناسی رفتار خرید گردشگران مشهد،اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری،7 آبان 1393،تهران،سالن همایش های صدا وسیما،برگزار کننده :سرآمد مدیریت مهام (ارائه و چاپ در کتاب مجموعه مقالات).
 • تحلیل محتوای وصایای شهدا با موضوع الگو گرفتن و توسل به ائمه معصومین بخصوص امام رضا (ع)، بنیاد شهید خراسان رضوی،کتاب خلاصه مقالات اولین همایش ملی ایثار و شهادت درفرهنگ رضوی،پاییز1391.
 • بررسی احساس امنیت زنان در فضاهای عمومی شهر مشهد(سعید شریعتی – سیمین فرو غ زاده)،چاپ در مجموعه مقالات برگزیده نخستین همایش ملی سبک زندگی، نظم و امنیت، زنجان، اردیبهشت 1394
 • پذیرش و ارائه مقاله« تاثیرات فرهنگی و اجتماعی تحولات اقتصادی مورد مطالعه منطقه تجاری بانه»، در پنل توسعه فرهنگی، مفهوم و چالش های آن در کنفرانس علمی – دانشجویی جامعه شناسی توسعه .محل برگزاری: دانشکده ادبیات و علوم انسانی،23 اردیبهشت 94
 • سخنرانی علمی در زمینه نقش گردشگری در توسعه محلی از دید ساکنان روستای کنگ، همایش بین المللی گردشگری ایران و نمایشگاه صنایع وابسته، دی ماه 1395، استان مازندران- محمودآباد.
 • دبیر علمی نشست تخصصی پیرامون پدیده کارتن خواب در مشهد، جهاد دانشگاهی مشهد ، 17 دی 1395
 • بررسی مقایسه ای دیدگاه شهروندان، زائران و نخبگان نسبت به کیفیت دینی و معنوی بودن فضای شهر مشهد، اولین کنگره بین المللی معماری، هنر و تحقیقات شهری ایرانی- اسلامی،26/11/96،تهران،موسسه فرهنگی علمی دانش پژوه
 • بررسی میزان جذایت فضاسازی های هنری شهر مشهد از نگاه شهروندان،زائران ونخبگان، هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، عمران و بازآفرینی شهری،97.9.21، همایش های بین المللی شهرداری قم
 • برداشت مردم مشهد نسبت به وجوه معنوی شهر( فرم، عملکرد و معنا)،اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران، 98.8.9 ، دانشگاه تهران.ارائه شفاهی.

 

مجری طرح‌هاي تحقيقاتي

 • مجری طرح پژوهشی(1382)،"تحلیل محتوای فیلم های نقد عملکرد شهرداری مشهد"،کارفرما:شهرداری مشهد.
Ø      مجری طرح پژوهشی(1382)،"بررسي مقايسه اي ميزان دريافتي كاركنان ادارات مختلف و تاثير آن بررضايت شغلي و بررسي تبعات ان (آموزش وپرورش و ساير ادارات)"،کارفرما:كارشناسي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش سيستان و بلوچستان.
Ø      مجری طرح پژوهشی(1385)، "بررسي ميزان اثر بخشي برنامه فرهنگي راديو پارك"،کارفرما: سازمان فرهنگي و تفريحي شهرداري مشهد.
Ø      مجری طرح پژوهشی(1385)،"بررسي ميزان استفاده دانش آموزان از مواد خوراكي موجود در فروشگاههاي مدارس و راهكارهايي براي بهبود استفاده از مواد خوراكي مفيد و سالم"،کارفرما:كارشناسي تحقيقات اموزش و پرورش  بجنورد.
Ø      مجری طرح پژوهشی(1385)،"شناسايي و تبيين موفقيت نخبگان شاهد و ايثارگر در استان خراسان رضوي( با تاكيد بر تهيه شناسنامه جامع)،کارفرما: بنياد شهيد و امور ایثار گران استان خراسان رضوی.
Ø      مجری طرح پژوهشی(1387)،"بررسي جاذبه ها و دافعه های مدرسه از نگاه دانش آموزان سه مقطع در استان خراسان رضوی"،کارفرما: كارشناسي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی.
Ø      مجری طرح پژوهشی(1388)،"منبع شناسی در حوزه جامعه شناسی گردشگری"،کارفرما: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی.
Ø      مجری طرح پژوهشی(1388)،"بررسی کیفیت اقامت و ترجیحات زائران ایرانی در مدت سفر به مشهد"،کارفرما: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی.
Ø      مجری طرح پژوهشی(1389)،"بررسی نگرش ساكنان مناطق بالقوه گردشگري نسبت به گردشگري و عوامل موثر برآن"،کارفرما: طرح داخلی جهاد دانشگاهی مشهد.
Ø      مجری طرح پژوهشی(1389)،"بررسی میزان آشنایی گردشگران و تمایل آنها به دیدار از جاذبه های گردشگری استان خراسان رضوی کارفرما: طرح داخلی جهاد دانشگاهی مشهد.
Ø      مجری طرح پژوهشی(1390)،"شناسایی زمینه های عملی کاربست یافته های پژوهشی در زمینه رفع مسائل ومشکلات فرهنگی،اجتماعی،
       اقتصادی جامعه هدف"،کارفرما: بنياد شهيد و امور ایثار گران استان خراسان رضوی.
Ø      مجری طرح پژوهشی(1391)،"تحلیل ادراک مردم از پدیده گردشگری در کنگ"،کارفرما: طرح داخلی جهاد دانشگاهی مشهد.
Ø    مجری طرح پژوهشی(1393)،"نيازسنجي جانبازان زير 25 درصد و خانواده هاي آنان در استان خراسان رضوي"کارفرما: بنياد شهيد و امور ایثار گران استان خراسان رضوی.
Ø      مجری طرح پژوهشی(1394)،"بررسی دلایل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استفاده شهروندان از سواری شخصی در هدف های سفر مختلف روزانه"کارفرما: مركز پژوهش‌هاي شوراي اسلامي شهر مشهد.
Ø      مجری نظرسنجی(1395)،"نگرش شهروندان، زائران و نخبگان نسبت به دینی و معنوی بودن فضاهای شهری سال  95"کارفرما:معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد.
 • مجری نظرسنجی(1396)،: سنجش میزان جذابیت فضاسازی های هنری شهر مشهد در سال 96" کارفرما: معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد
Ø      مجری طرح پژوهشی(1396)، اشتغال پایدار دانش آموختگان دانشگاهی خراسان رضوی(1396)،کارفرما:استانداری خراسان رضوی،
Ø   مجری طرح پژوهشی (1398)،بررسي سنجش کیفیت و مشكلات مراكز پيش دبستاني از ديدگاه والدين،كارشناسان و مديران و مربيان استان خراسان رضوي)، کارفرما: سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوي
 • مجری طرح پژوهشی رصد افکارعمومی مردم مشهد در مورد شهر و مدیریت شهری (1399 - 1398) در شش موج، کارفرما: معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد
 • فاز اول پایش 34 شاخص نظرسنجی برنامه عملیاتی 1397-1400 و ارزیابی عملکرد(40 طرح) در سال 1398، کارفرما: معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد
 • پایش و تحلیل سنجش شاخص های نظرسنجی ارزیابی عملکرد و برنامه میان مدت 97-1400 (حوزه خدمات شهری )، کارفرما: معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد، در حال انجام

 

 

همکار اصلی

 • همکار اصلی طرح پژوهشی (1383)،"بررسي مصرف آبزيان و فرآورده هاي شيلاتي در شهر مشهد"،کارفرما: اداره شیلات خراسان.
 • همکار اصلی طرح پژوهشی (1388)،"فراتحلیل تحقیقات انجام شده در خصوص میزان حضورمولفه های سنت و مدرنیته درفرهنگ ایرانی"، کارفرما: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی
 • همکار اصلی طرح پژوهشی (1383)،"تحلیل محتوای پربیننده ترین تولیدات سینمایی در دو دهه اخیر از جهت ارائه ارزشهای اجتماعی".
 • عضو تیم اجرایی بخش اجتماعی طرح پژوهشی(1383)،"سرشماری واحدهای تعاونی خراسان"،کارفرما: وزارت تعاون.
 • همکار اصلی طرح پژوهشی (1388)،"آمایش (گروه گردشگری)"کارفرما: استانداری خراسان رضوی.
 • همکار اصلی در تدوین شبکه برنامه گروه با عنوان"جامعه شناسی گردشگری مذهبی شهرمشهد( زمینه ها، فرایندها و پیامدها )"،کارفرما :       دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی
 • همکار اصلی طرح پژوهشی (1395)،"توانمندسازی سکونت گاه های غیررسمی.مطالعه موردی چابهار"،کارفرما:سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 • همکار اصلی طرح پژوهشی(1396)،" مطالعات تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی مبتنی بر توسعه مشارکتی" ،کارفرما: مدیریت و برنامه ریزی
 • همکار اصلی طرح پژوهشی (1397)،"شناسايي و برنامه ريزی آموزش مشاغل و حرف مرتبط با زائر"، کارفرما: مرکز امور بين الملل آستان قدس رضوي،در حال انجام

 

 سوابق اجرایی در پژوهش

 • عضو جلسه شورای علمی گروه پژوهشی علوم اجتماعی از سال 86 تاکنون
 • دبیر جلسه شورای علمی گروه پژوهشی علوم اجتماعی از سال92-90
 • عضو هیات مدیره انجمن گردشگری پارس(ایرانیان) از سال 86 تاکنون

 

 

 سوابق آموزشی

 • تدریس مبانی جامعه شناسی، روش تحقیق نظری و عملی و حوزه های جامعه شناسی در دانشگاه پیام نور مرکز مشهد.
 • تدریس مبانی جامعه شناسی و روش تحقیق نظری و عملی در دانشگاه امام حسین مرکز مشهد.
 • تدریس روش تحقیق نظری و عملی در دانشگاه فرهنگ و هنر مشهد.
 • دستیار در دو کارگاه آموزش نرم افزارspss ، آموزشگاه کامپیوتر مرکزی مشهد در سال 86 و 85
 • هدایت سه پایان نامه در مقطع کارشناسی در دانشگاه پیام نور و امام حسین مرکز مشهد

رتبه­ها، جوایز، بورس­ها

 • جلب حمایت مالی دفتر امور مشارکت زنان ریاست جمهوری برای پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان"سیمای جنسیت (زن و مرد) در قوانین خانواده و مجازات اسلامی".
 • کسب عنوان طرح برتر استـانی (سیستـان و بلوچستـان) در سال 1382 سازمان آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان برای طرح بررسي مقايسه اي ميزان دريافتي كاركنان ادارات مختلف و تاثير آن بررضايت شغلي و بررسي تبعات ان (آموزش وپرورش و ساير ادارات)» به عنوان مجری.

       دوره های آموزشی طی شده

 • کارگاه «پژوهش در گردشگری»، با ارائه دکتر ابراهیم بای سلامی و ضیایی، برگزار کننده : معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی،1388
 • کارگاه «آسیب شناسی پژوهش »، برگزار کننده :کارشناسی تحقیقات آموزش و پرورش،1388
 • کارگاه«بررسي تجربيات طرح ها ي جامع و آمايش گردشگري» با ارائه دکتر حسن جواهري، برگزارکننده: جهاد دانشگاهي واحد مشهد،1389
 • کارگاه«بررسي تجربيات طرح ها ي جامع و آمايش گردشگري »با ارائه دکتر ضيايي و دکتر پاپلي يزدي، برگزارکننده: جهاد دانشگاهي واحد مشهد،1389
 • کار گاه آموزشي «تدوين شبكه برنامه»، برگزارکننده: جهاد دانشگاهي واحد مشهد،1387
 • کارگاه کاربست يافته هاي تحقيق در علوم اجتماعي، برگزارکننده: بنياد شهيد خراسان رضوی وآموزش و پرورش خراسان رضوی
 • کارگاه تحليل گفتمان، برگزارکننده: جهاد دانشگاهي واحد مشهد،1386
 • کارگاه ارزیابی تاثیر اجتماعی در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی، برگزار کننده: موسسه پژوهشی پیشگامان پژوهش،با ارائه دکتر محمد فاضلی،1392
 • کارگاه«روش تحقیق کیفی: تحلیل روایت (مفاهیم، رویکردهای نظری و رویه های عملی» با ارائه دکتر مسعود کوثری، برگزار کننده :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،1392
 • کارگاه تجاری سازی یافته های پژوهش،ارائه مهندس امیری مقدم، اقاکثیری، سخدری، برگزار کننده: جهاد دانشگاهی مشهد،خرداد1393
 • کارگاه روش کیفی و کاربرد آن در مسائل جامعه شناسی گردشگری، باارائه دکتررضایی و دکترکاظمی، برگزارکننده: پژوهشکده گردشکری جهاد دانشگاهی،1394.7.29 و1394.7.30
 • کارگاه کاربرد فراتحلیل به همراه آموزش نرم افزار جامع فراتحلیل (CMA )، با ارائه آقای سید احمد میرمحمد تبار،برگزار کننده جهاددانشگاهی،1396.3.3

[1] - پایان نامه:سیمای جنسیت در قوانین خانواده و مجازات  اسلامی، به راهنمایی دکتر سیامک زند رضوی، با حمایت دفتر امور مشارکت زنان ریاست جمهوری،1380

جهت دریافت فایل پی دی اف رزومه اینجا کلیک نمایید

اخبار