کتاب

شناسایی نقاط با ارزش شهری

يک شنبه ، 27 مرداد 1398

z

اشتراک گذاری

316

حوزه مرتبط   جغرافیا و برنامه ریزی شهری

عنوان    شناسایی نقاط با ارزش شهری

نویسنده ( نویسندگان )          محمد رحیم رهنما، غلام رضا عباس زاده - مصطفی امیرفخریان- حسین آقاجانی

ناشر        جهاددانشگاهی

اخبار