پژوهشگران پاره وقت

پژوهشگران پاره وقت

پنج شنبه ، 30 دي 1400

اشتراک گذاری

 مجید دانایی   دکترای جامعه شناسی

 مریم هاشمیان کارشناسی ارشد جامعه شناسی

حمید  مسعودی      دانشجوی دکترای  جامعه شناسی گردشگری              

مهدی  قاضی      دانشجوی دکترای  جامعه شناسی گردشگری             

مرضیه رضازاده  کارشناسی ارشد جامعه شناسی گردشگری

مهدی پنج تنی  کارشناسی ارشد جامعه شناسی گردشگری              

 ندا عیدگاهیان   کارشناسی ارشد  جامعه شناسی گردشگری              

 غلامرضا     بابایی      جامعه شناسی گردشگری              

محمد رضا   برات نژاد  جامعه شناسی گردشگری              

علی         خیامی      جامعه شناسی گردشگری              

عزیزالله   رحیمی     جامعه شناسی گردشگری              

 سمیرا  حیدریان   اقتصاد گردشگری  

ابوالحسن  هاجری    جامعه شناسی گردشگری              

افسانه زارعی     کارشناسی ارشد  اقتصاد گردشگری         

الهه تجویدی   توسعه پایدار شهری و منطقه ای           

سارا  پارسا پور    گروه اقتصاد گردشگری         

علی   رهنما      دانشجوی دکترای  اقتصاد گردشگری         

امید  رضایی    گروه جامعه شناسی گردشگری              

زهره خسروی   علوم سیاسی           

 

 

 

 

تابع مورد نظر پیدا نشد
تابع مورد نظر پیدا نشدcms_one-innerpage
1/20/2022 8:26:55 AM