رئیس و مدیران پژوهشکده

 • نام و نام خانوادگی:علیرضا حاتمی

  سمت :رئیس پژوهشکده گردشگری

 • نام و نام خانوادگی:حامد بخشی

  سمت :مدیر گروه جامعه شناسی گردشگری پژوهشکده گردشگری

 • نام و نام خانوادگی:معصومه توانگر

  سمت :مدیرگروه مدیریت و برنامه ریزی گردشگری پژوهشکده گردشگری

 • نام و نام خانوادگی:جواد براتی

  سمت :مدیر گروه اقتصاد گردشگری پژوهشکده گردشگری

 • نام و نام خانوادگی:حسین آقاجانی

  سمت :مدیرگروه توسعه پایدار شهری منطقه ای

 • نام و نام خانوادگی:سحر اقبالی

  سمت :مدیر اطلاع رسانی و کتابخانه-مدیر اجرایی نشریه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری

 • نام و نام خانوادگی:علیرضا معینی

  سمت :مدير اداره پژوهشي

تابع مورد نظر پیدا نشد
تابع مورد نظر پیدا نشدcms_modir
1/20/2022 9:14:52 AM