پژوهشگران اقتصاد گردشگری

 • نام و نام خانوادگی:هادی رفیعی

  سمت :

  مدرک :

 • نام و نام خانوادگی:فاطمه رحماني

  سمت :

  مدرک :

 • نام و نام خانوادگی:حمیده خاکسار

  سمت :

  مدرک :

اخبار