پژوهشگران اقتصاد گردشگری

 • نام و نام خانوادگی:جواد براتی

  سمت :مدیرگروه

  رتبه :استادیار گروه اقتصاد گردشگری

 • نام و نام خانوادگی:هادی رفیعی

  سمت :عضو هیات علمی

  رتبه :استادیار گروه اقتصاد گردشگری

 • نام و نام خانوادگی:فاطمه رحماني

  سمت :عضو هیات علمی

  رتبه :مربی گروه اقتصاد گردشگری

 • نام و نام خانوادگی:سعید خدیوی

  سمت :عضو هیات علمی

  رتبه :استادیار گروه اقتصاد گردشگری

 • نام و نام خانوادگی:حمیده خاکسار

  سمت :عضو هیات علمی

  رتبه :مربی گروه اقتصاد گردشگری

اخبار