پژوهشگران جامعه شناسی گردشگری

 • نام و نام خانوادگی:حامد بخشی

  سمت :مدیر گروه

  مدرک :

 • نام و نام خانوادگی:ندا رضوی زاده هروی

  سمت :

  مدرک :

 • نام و نام خانوادگی:مژگان عظیمی هاشمی

  سمت :

  مدرک :

اخبار