پژوهشگران جامعه شناسی گردشگری

 • نام و نام خانوادگی:حامد بخشی

  سمت :مدیر گروه پژوهشی جامعه شناسی گردشگری

  رتبه :دانشیار

 • نام و نام خانوادگی:مژگان عظیمی هاشمی

  سمت :عضو هیات علمی بازنشسته گروه جامعه شناسی گردشگری

  رتبه :دانشیار

 • نام و نام خانوادگی:ندا رضوی زاده هروی

  سمت :عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی گردشگری

  رتبه :استادیار

 • نام و نام خانوادگی:آرش قهرمان

  سمت :عضو گروه جامعه شناسی گردشگری

  رتبه :مربی

اخبار