پژوهشگران مدیریت و برنامه ریزی گردشگری

 • نام و نام خانوادگی:معصومه توانگر

  سمت :سرپرست گروه

  رتبه :مربی گروه مدیریت و برنامه ریزی گردشگری

 • نام و نام خانوادگی:مژگان ثابت تیموری

  سمت :عضو هیات علمی

  رتبه :استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی گردشگری

 • نام و نام خانوادگی:حسین مبینی

  سمت :عضو هیات علمی

  رتبه :مربی گروه مدیریت و برنامه ریزی گردشگری

اخبار