پژوهشگران مدیریت و برنامه ریزی گردشگری

  • نام و نام خانوادگی:معصومه توانگر

    سمت :مدیر گروه

    رتبه :استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی گردشگری

  • نام و نام خانوادگی:مژگان ثابت تیموری

    سمت :عضو هیات علمی

    رتبه :استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی گردشگری

اخبار