پژوهشگران مدیریت و برنامه ریزی گردشگری

 • نام و نام خانوادگی:مصطفی امیرفخریان

  سمت :مدیر گروه

  مدرک :

 • نام و نام خانوادگی:معصومه توانگر

  سمت :

  مدرک :

 • نام و نام خانوادگی:مژگان ثابت تیموری

  سمت :

  مدرک :

 • نام و نام خانوادگی:حسین مبینی

  سمت :

  مدرک :

اخبار