گروه توسعه پایدار شهری ، منطقه ای

 • نام و نام خانوادگی:حسین آقاجانی

  سمت :مدیر گروه

  رتبه :مربی گروه توسعه پایدار شهری منطقه ای

 • نام و نام خانوادگی:سیمین فروغ زاده

  سمت :عضو هیات علمی

  رتبه :مربی گروه توسعه پایدار شهری منطقه ای

 • نام و نام خانوادگی:فرزانه رزاقیان

  سمت :عضو هیات علمی

  رتبه :استادیار گروه توسعه پایدار شهری منطقه ای

 • نام و نام خانوادگی:سحر سلطانی

  سمت :عضو هیات علمی

  رتبه :مربی گروه توسعه پایدار شهری منطقه ای

تابع مورد نظر پیدا نشد
تابع مورد نظر پیدا نشدitorresearcher
1/20/2022 8:18:47 AM