سه شنبه ، 24 تير 1399

کتاب "جایگاه مکان های باارزش هویتی- معنایی در شهرهای مقصد گردشگری" منتشر شد

اشتراک گذاری

مدیرگروه مدیریت و برنامه ریزی گردشگری پژوهشکده گردشگری اعلام کرد: کتاب "جایگاه مکان های باارزش هویتی- معنایی در شهرهای مقصد گردشگری" منتشر شد.

به گزارش ستاد پژوهشی پژوهشکده دکتر معصومه توانگر، مولف کتاب درباره ضرورت انتشار کتاب گفت: "شهر" مکان تجلی اندیشه ‏های سازندگان آن است. فضایی پدیدار شده از آرمانها، عقاید، باید و نبایدهایی که فرم و کالبد آن را می‏سازد و به تحرکات اجتماعی ساکنین آن جان می‏بخشد. شهرها در دوره های زمانی مختلف، بنا بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود، نقش و کارکردهای متفاوتی پذیرفته اند و به تبع آن شکل و مورفولوژی جدیدی را خلق کرده اند.

وی افزود: اولین پیامد گسـترش شـهر، تغییر کاربری اراضی شهری و تخریب مکان هایی است که  از دیدگاه اقتصادیِ فاقد ارزش است، اما دارای ارزش هویتی و معنایی برای شهرها بوده و در صورت برنامه ریزی و بهره برداری اصولی، کارکرد اقتصادی نیز برای شهر خواهد داشت. یکی از مهمترین نقش ها و کارکردهای شهری که زمینه توسعه تعاملات اجتماعی- فرهنگی در شهرها را فراهم می کند و بر رونق فعالیتهای اقتصادی، به ویژه محصولات صنایع فرهنگی و خلاق می انجامد، کارکرد «گردشگری» است.

وی در ادامه گفت: مکان های با ارزش شهری، یکی از برجسته ترین پتانسیل ها و محمل انتقال هویت و معنای فضاهای شهری هستند، که در صورت تبدیل و ارتقاء به فضاهای گردشگرپذیر در شهر، می توانند این نقش آشکاری در انتقال هویت تاریخی و فرهنگی یک سرزمین به بازدیدکنندگان و گردشگران بومی و خارجی ایفا کنند.

مدیرگروه مدیریت و برنامه ریزی گردشگری پژوهشکده گردشگری اظهار داشت: اگرچه طرحهای توسعه شهری به قصد رفع مشکلات شهرها تهیه و اجرا می شوند، اما به جهت تمرکز بر رفع برخی مشکلات مادی، قادر به تجلی ساختن و تداوم ارزشهای برخاسته از فرهنگ و تاریخ کهن، در کالبد شهرها نبوده و نمی تواند الگویی با هویت را که در خور جامعه حال حاضر آن باشد ارایه نمایند. به دلیل این کمبود، طرحها با تاثیرپذیری از الگوهای بیگانه و تمرکز بر تامین برخی نیازهای محسوس و مادی کمیت پذیر انسان، اولا نیازهای انسانی را به صورت مجموعه و کلیتی جامع و تفکیک ناپذیر مورد توجه قرار نداده و ثانیا وضعیت موجود شهرها را نیز به صورت جدی و به عنوان یک واحد که بایستی با هماهنگی اجزائش به وحدتی در کل برسد، ملحوظ نمی نماید. مشاهده تاثیرات اندیشه های مذکور نویسندگان این کتاب را بر آن داشت تا به تدوین اثر حاضر دست یازند.

دکتر توانگر  گفت: این کتاب با هدف ارایه یک الگوی عملی برای دستیابی به شاخصهای کاربردی شناسایی مکانهای با ارزش معنایی و هویتی در شهر مشهد و تعیین جایگاه هویت و ارزشهای معنایی در طرحهای توسعه شهری شهر مشهد و ملاکها و معیارهای تدوین شده برای آن، در سه فصل، تدوین شده است.

وی افزود: در فصل اول به تشریح مفاهیم مربوط به مکان، فضا، هویت، ارزش و گردشگری پرداخته شده است. فصل دوم به بیان تجارب عملی و رویکردهای نظری مواجهه با مکان های با ارزش معنایی و هویتی شهرها اختصاص یافته و در فصل سوم نیز معیارهای انتخاب مکانهای با هویت در مقصدهای گردشگری و میزان ارزشمندی معیارهای شناسایی شده، جهت تعیین مکانهای با هویت به عنوان یک الگوی عملی برای شهر مشهد ارایه شده است.

وی گفت: این کتاب حاصل همکاری اعضاء هیات علمی گروه مدیریت و برنامه ریزی گردشگری، پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی است و در قالب طرح کلان پژوهشی با موضوع" ارتقای محیط گردشگری از طریق توجه به مکان‌های با ارزش معنایی و هویتی در شهر مشهد" تالیف شده است.

 

 

اخبار