سه شنبه ، 05 تير 1397

بازدید رئیس و مدیران پژوهشکده گردشگری از خانه های تاریخی مشهد

اشتراک گذاری

رئیس پژوهشکده گردشگری، مدیران و اعضا هیات علمی این پژوهشکده از خانه های تارخی مشهد بازدید کردند.

دکتر رفیعی و دیگر همراهان ضمن بازدید از خانه های تاریخی داروغه و توکلی در جریان نحوه مرمت و ساخت این خانه ها قرار گرفتند.

این بازدید با بررسی پروژه های طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون جرم مطهر رضوی خاتمه یافت. 

اخبار