شنبه ، 21 بهمن 1396

بهبود اطلاع رسانی برنامه شب شعر بین المللی اربعین زائرين حضرت امام رضا (ع) با رایزنی با کشورهای اسلامی

اشتراک گذاری

طرح پژوهشی«ارزشيابی برنامه شب شعر بین المللی اربعین زائرين حضرت امام رضا (ع)» به مسولیت آرش قهرمان در پاییز سال جاری انجام شده است.

مجری این طرح در گفت و گو با واحد اطلاع رسانی ستاد پژوهشکده گردشگری گفت: این تحقیق به سفارش مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی و با هدف ارزيابی برنامه شب شعر بین المللی اربعین از دیدگاه مستمعین و شاعران و همچنین در جهت ارائه راهکارهایی برای بهبود آن انجام شد. در این تحقیق از روش ترکیبی استفاده شده است. بدین صورت که جهت گردآوری اطلاعات، از دو روش مصاحبه و پرسشنامه بسته استفاده گردید.

قهرمان افزود: جامعه آماری پژوهش شامل ؛ شاعران و مستمعین همایش بود که به صورت تمام شماری از اعضای در دسترس صورت پدیرفت . به منظور تنظیم نظام پیشنهاداتی قابل اجرا ، یافته های اولیه پژوهش با کارشناسان اجرایی همایش مذکور مورد بحث گذاشته شد تا زمینه های اجرایی پیشنهادات پژوهش بر اساس نگاهی جامع تر ، تدوین و ارایه شود.

عضو گروه جامعه شناسی گردشگری پژوهشکده گردشگری اظهار داشت: یافته های پژوهش نشان از رضایت بالای مدعوین و مستمعین از برنامه های ارايه شده داشته است با این وجود پیشنهاداتی برای بهینه شدن نشست های مشابه تنظیم شده است .

وی تاکید کرد: تکنيکی که در اين پژوهش برای تدوين نظام پيشنهادات  مورد استفاده قرار گرفت، جنبه بديع اين پژوهش به حساب می آيد . با ذکر اين نکته که در غالب پژوهشهای نظر سنجی سطح رضايت جامعه هدف نسبت به خدمات ارائه شده بالا است ؛ اين وضعيت دستمايه های مديريتی لازم برای تصميم گيری و بهينه نمودن شرايط را برای مديران و کارشناسان تصميم گير،  پديدار نمی کند .

قهرمان افزود: برای رفع اين محدوديت پس از تدوين پيشنهادات اوليه،  مجموعه مصاحبه هايي با مديران و دست اندرکاران برگزاری نشست مذکور انجام شد . در مصاحبه های مذکور نظام پيشنهادات اوليه به بحث و مشورت گذاشته شد و ميزان اهميت موارد فوق الذکر اولويت گذاری شد ، نهاد متولی برای رفع مشکلات شناسايي شد و راهکارهای رفع مساله مورد واکاوی قرار گرفت ؛ تا ظرفيت های پياده سازی پيشنهادات ارتقای يابد و دست مايه ای عملی تر برای اقدامات سازمانی بعدی قرار گيرد .

مجری طرح «ارزشيابی برنامه شب شعر بین المللی اربعین زائرين حضرت امام رضا (ع)» گفت: از مهمترین پیشنهادات مذکور رایزنی با کشورهای خارجی به منظور اطلاع رسانی ، ارتباط بیشتر با شاعران داخلی و ارتباط مستمر با انجمن های شعری،  توسعه امکان اینترنتی  بارگذاری  اطلاعات در زمان مکفی ،  تقویت اطلاع رسانی از طريق فضای مجازی، فعال بودن دبيرخانه در طول سال، افزایش زمان برای ارائه شعر درطول مدت همایش  است .

اخبار