پژوهشگران مدیریت و برنامه ریزی گردشگری

حسین مبینی

سه شنبه ، 21 مرداد 1399

z

اشتراک گذاری

طرح های پژوهشی:

- "ارزیابی میزان انطباق ساختار اصلی شهر مشهد و الگوهای رفتاری ساکنین و زائرین" برای دانشگاه هنر تهران در سال 1391(مصوب در سال1392)- مجری

- "بررسی و ارائه راهکارهااثرات و پیامدهای طرح های نوسازی بر توسعه یافتگی زیرساخت های کالبدی، اقتصادی، و اجتماعی محیط پیرامون(نمونه موردمطالعه: طرح نوسازی مجد)".(1392 )- همکار.

- "طرح پژوهشی چارچوب مدیریت هماهنگ توسعه شهری کلان شهرمشهد؛ فاز (1) : بازشناسی محتوایی اسناد و مطالعات توسعه شهری" (1395)- همکار

- "پیوست پدافند غیر عامل طرح تفصیلی شهر مشهد" برای دانشگاه مالک اشتر(1395)- مجری

- " شناسایی شاخصهای کاربری  در راستای تعیین مکانهای با ارزش معنایی و هویتی در شهر مشهد ( 1395)"،همکار

- " روند تحولات توسعه شهری مشهد و نقش آن در حفظ/تخریب مکان های با ارزش معنایی وهویتی مشهد"(ادامه دارد). مجری

تألیف/ ترجمه:

- تألیف کتاب تاریخ شهر وشهرسازی ایران و جهان،انتشارات عصر کنکاش، 1392

- «کندوکاوی بر کیفیت مطلوب فضای شهری» به چاپ رسید، انتشارات عصر کنکاش،تهران،1394.

- ترجمه کتاب"فضاهای شهری، مکان های گردشگری"(City spaces, Tourism Places)، (ادامه دارد)

مقالات همایشی:

- "مقایسه میزان تأثیرگذاری ابعاد کالبدی و اجتماعی در شادی و نشاط شهروندان،نمونه موردی خیابان ولیعصر تهران." در قسمت پوستر و ارائه ذخیره،در همایش ملی فضاهای عمومی شهری پایدار در سال1392.

- " شناسای نقشه ذهنی استفاده کنندگان از فضا، کلید موفقیت در طراحی شریان های شهری، مطالعه موردی: مشکلات ترافیکی شهر مشهد با بررسی تصویر ذهنی ساکنین و زائرین. اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار، تهران، 1392

- "اثرات زیست محیطی اجرای پروژه های نوسازی بافت های ناکارآمد: پروژه مجد"، همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست، تهران،1394.

- "صنعت مرگ، بررسی تجارب جهانی پیرامون طراحی آرامستان ها"، همایش بین المللی معماری و منظر شهری پایدار، مشهد، 1395

- "گردشگری شهری، الزامات و چالش ها"،  همایش بین المللی  عمران ، معماری و شهرسازی ایران معاصر ایران – تهران  ، مرداد ماه 1396

مقالات علمی پژوهشی:

- «میزان انطباق ساختار اصلی شهر مشهد با تصویر ذهنی زائرین»، مجله علمی – پژوهشی شهر ایرانی اسلامی جهاد دانشگاهی 1393

- «کارگاه های طراحی شهری هسته اصلی آموزش رشته - مطالعه موردی: موضوعات کارگاه های رشته طراحی شهری و اولویت های جامعه حرفه ای»، فصلنامه علمي و پژوهشي معماري و شهرسازي نامه هنر، دانشگاه هنر تهران(1392)

 

اخبار