کتاب

راهنمای کاربرد نرم افزار با تأکید بر روش تحقیق و آمار spss

يک شنبه ، 27 مرداد 1398

z

اشتراک گذاری

348

حوزه مرتبط  علوم اجتماعی

عنوان  راهنمای کاربرد نرم افزار با تأکید بر روش تحقیق و آمار spss

نویسنده ( نویسندگان )  مجيد حيدري چروده، با همكاري سيمين فروغ زاده

ناشر  انتشارات جامعه‌شناسان

اخبار