کتاب

جامعه شناسی تاريخی غرب گرایی و غرب ستیزی

يک شنبه ، 26 خرداد 1398

z

اشتراک گذاری

303

حوزه مرتبط  علوم اجتماعی

عنوان  جامعه شناسی تاريخی غرب گرایی و غرب ستیزی

نویسنده ( نویسندگان )  محمد قلی پور – محمد رضا برات نژاد

ناشر  مشهد ایران آزاد

اخبار