کتاب

جامعه شناسی تاريخی غرب گرایی و غرب ستیزی

شنبه ، 09 اسفند 1399

z

اشتراک گذاری

518

حوزه مرتبط  علوم اجتماعی

عنوان  جامعه شناسی تاريخی غرب گرایی و غرب ستیزی

نویسنده ( نویسندگان )  محمد قلی پور – محمد رضا برات نژاد

ناشر  مشهد ایران آزاد

اخبار